نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
قیمت تشک رویا
پايان نامه نقش كيفيت اقلام تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركتهاي صنايع خودروسازي و صنايع مواد غذايي تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
    نام کاربری:
    پسورد:

عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:

نويسنده :م
تاريخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۰۸:۲۰

پايان نامه نقش كيفيت اقلام تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركتهاي صنايع خودروسازي و صنايع مواد غذايي

پايان نامه نقش كيفيت اقلام تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركتهاي صنايع خودروسازي و صنايع مواد غذايي

فرمت فايل : doc

حجم : 695

صفحات : 124

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

پايان نامه نقش كيفيت اقلام تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركتهاي صنايع خودروسازي و صنايع مواد غذايي

چكيده:

 

در سال هاي اخير در ادبيات مالي دنيا درباره كيفيت اقلام تعهدي و بررسي آثار آن تحقيقات متعددي صورت پذيرفته است . و اين كه متغير مورد اشاره مي تواند آثار موثري بر ديگر جريانات حسابداري و ادبيات مالي داشته باشد مورد توجه قرار گرفت . به همين منظور در تحقيق حاضر به بررسي كيفيت اقلام تعهدي و تعيين نقش آن بر ميزان وجه نقد نگهداري شده توسط شركت ها پرداخته شده است.همچنين در اين تحقيق تلاش شده است كه آثار هر يك از عوامل تعيين كننده بر كيفيت اقلام تعهدي به تنهايي بر وجه نقد مورد آزمون قرار گيرد.هدف اصلي اين پايان نامه بررسي تاثيركيفيت اقلام تعهدي بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركت هاي فعال در صنعت خودروسازي و مواد غذايي بورس اوراق بهادار تهران است. در راستاي اين هدف ، تعداد 44 شركت كه اطلاعات مورد نياز براي دوره مالي 80-86 در مورد آنها قابل دسترسي بود انتخاب شدند،و با استفاده از مدل ديچا وديچو كيفيت اقلام تعهدي بدست آمده و سپس ميزان تاثير آن بر وجه نقد نگهداري شده توسط شركت ها با استفاده از تكنيك هاي آماري رگرسيون چند متغيره و ضريب همبستگي پيرسون مورد آزمون قرار گرفته شده است .يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه كيفيت اقلام تعهدي با ميزان وجه نقد رابطه معني داري داشته، بدينگونه هرچه كيفيت اقلام تعهدي بيشتر باشد وجه نقد نگهداري شده در شركت كمتر ميباشد.همچنين در فرضيه هاي فرعي تاييد شد كه هر يك از عوامل موثر بر كيفيت اقلام تعهدي در مدل ديچاوو ديچو رابطه معني داري با ميزان وجه نقد نگهداري شده در شركت دارد.

مقدمه:

در جامعه رقابتي امروز بنگاه هاي اقتصادي موفق هستند كه براي آينده خود برنامه ريزي داشته باشند.امروزه دغدغه بنگاه هاي اقتصادي رسيدن به حداكثر استفاده از منابع در دسترس جهت برنامه ريزي هاي كوتاه و بلند مدت خود مي باشد.يكي از عوامل موثر در تصميم گيري،اطلاعات مناسب و مرتبط باموضوع تصميم است.

وجوه نقد از منابع مهم و حياتي هر واحد اقتصادي است .در بسياري از تصميمات مالي،مدل هاي ارزش گذاري اوراق بهادار،روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي و غيره،كيفيت اطلاعات حسابداري ارائه شده نقش محوري دارند.

در چارچوب حسابداري مالي كه تعيين كننده هدف هاي گزارشگري مالي است ، توجه خاصي به كيفيت اطلاعات حسابداري(اقلام تعهدي) و جريانهاي نقدي مبذول شده است.در بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره يك هيأت تدوين استاندارهاي حسابداري مالي [1] بيان شده است كه:

«يكي ازهدف هاي گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان و ساير استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه را در برآورد مبلغ ، زمان و مخاطره دريافت هاي آينده ياري رساند.» لذا با توجه به مباني نظري موجود كه برخي از آنها در بالا بيان شده است، بررسي  نقش كيفيت اطلاعات حسابداري (اقلام تعهدي) در كاهش عدم تقارن اطلاعات و چگونگي تاثير آن بر تصميمات سرمايه گذاران،در نتيجه كاهش مخاطرات واحد هاي اقتصادي وتغيير وجه نقد نگهداري شده توسط شركتها ميتواند مورد توجه قرار گيرد.

 


 

[1]-Financial Accounting Standards Board (FASB)

فهرست

چكيده: 1

 

مقدمه: 2

 

فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1 مقدمه 4

 

2-1 بيان مساله 5

 

3-1 تاريخچه موضوع تحقيق. 6

 

4-1 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق. 7

 

5-1 اهداف تحقيق. 8

 

6-1 چارچوب نظري تحقيق. 8

 

7-1 فرضيه هاي تحقيق. 11

 

8-1 متغير هاي عملياتي تحقيق. 12

 

9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات.. 13

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

 

1-2 مقدمه 16

 

2-2 حسابداري تعهدي. 17

 

3-2 اقلام تعهدي. 17

 

4-2 اهميت اقلام تعهدي. 18

 

5-2  سود حسابداري. 19

 

6-2 استفاده كنندگان از اطلاعات مالي و كيفيت سود 20

 

7-2 كيفيت اقلام تعهدي. 20

 

8-2 مديريت سود 21

 

9-2  اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي. 22

 

10-2 عمده ترين اهداف گزارشگري مالي. 23

 

11-2 ارتباط وجه نقد با سود 24

 

12-2 سود(كيفيت حسابداري) به عنوان وسيله اي براي پيش بيني. 25

 

13-2 ارتباط بين اهداف حسابداري و وجه نقد 26

 

14-2 اهميت فوق العاده جريانهاي نقدي عملياتي. 26

 

15-2 تاريخچه صورت وجه نقد 27

 

16-2 وجه نقد و چارچوب نظري. 29

 

18-2 مديريت نقدينگي ، توانايي واريز بدهي ها و انعطاف پذيري. 32

 

19-2 اهميت جريان هاي نقدي. 33

 

20-2 تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 34

 

21-2 تحقيقات انجام شده در خارج از كشور. 36

 

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق. 38

 

1-3 مقدمه 39

 

2-3 روش تحقيق. 39

 

3-3 جامعه مطالعاتي. 40

 

4-3 قلمرو تحقيق. 41

 

5-3 مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 41

 

6-3 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. 48

 

1-7-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي. 48

 

2-7-3 روش همبستگي گشتاوري (پيرسون): 50

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

 

1-4 مقدمه‏ 56

 

2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 56

 

3-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 61

 

1-3-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 61

 

2-3- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود: 62

 

4-4 خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 86

 

5-4 مدل كلي تحقيق با حضور متغير مستقل و متغير هاي كنترلي. 87

 

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

 

1-5 مقدمه 94

 

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 94

 

1-2-5 فرضيه اصلي تحقيق : 94

 

2-2-5 فرضيه فرعي دوم : 96

 

3-2-5 فرضيه فرعي سوم : 96

 

4-2-5 فرضيه فرعي چهارم : 97

 

3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 97

 

4-5 پيشنهادها 99

 

1-4-5 پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي تحقيق. 99

 

2-4-5 پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي. 100

 

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 100

 

پيوست ها

 

پيوست ااف : نام شركت هاي نمونه آماري صنايع مواد غذايي. 102

 

پيوست ب : نام شركت هاي نمونه آماري صنايع خودروسازي. 104

 

منابع و ماخذ

 

منابع فارسي: 106

 

منابع لاتين: 108

 

منابع  اينترنتي: 110

 

چكيده انگليسي: 111

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود
نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]