کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
    نام کاربری:
    پسورد:
عضویت در خبرنامه
    عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۹:۵۶

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

فرمت فايل : doc

حجم : 697

صفحات : 117

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

فهرست مطالب


فصل اول: كليات تحقيق

 

1-1-   مقدمه

1-2- بيان مسئله

1-3-فرضيه هاي پژوهش

1-4-  تعريف  مفاهيم و  متغير هاي مورد مطالعه

1-4-1-  هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 

1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي

1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 

1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 

1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 

1-5- ساختار مقاله 

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق

2-1مقدمه. 

2-2مديريت سود. 

2 - 3رويكردهاي مديريت سود 

 2-3-1 اقلام تعهدي 

2-3-2 فعاليت واقعي 

2-4  ارتباط  مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 

2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 

2-4-2- هزينه سرمايه 

2-4-3- اهرم هاي سرمايه 

2-4-4- هزينه سرمايه واقعي   

2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 

2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 

2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 

2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 

2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 

2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه   

 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه   

2 – 6 شدت مديريت سود 

 2- 7 شدت هزينه سرمايه 

2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 

2- 9 پيشينه  خارجي.. 

2-10 پيشنيه داخلي.. 

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه 

3-2-  بيان مسئله 

3-3-فرضيه هاي تحقيق

3-4-روش اجراي تحقيق 

3-5-جامعه و نمونه آماري 

3-5-1- جامعه آماري.. 

3-5-2-نمونه آماري 

3-6- قلمرو تحقيق.. 

3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 

3-6-2-  قلمرو مكاني 

3-6-3- قلمرو زماني.. 

3-7- متغيرهاي تحقيق.. 

3-7-1-متغيرهاي وابسته. 

3-7-2- متغيرهاي مستقل 

 3-8-معرفي مدل تحقيق  

3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 

3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 

3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 

3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 

3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري )   

3-11-3- آزمون  F ليمر. 

3-11-4- آزمون هاسمن.. 

3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 

3-12- خلاصه فصل 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري

4-1-  مقدمه. 

4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 

4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 

4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 

4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 

4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 

4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 

4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 

4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 

4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 

4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 

4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم 

فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري

5-1- مقدمه 

5-2- خلاصه موضوع و روش 

5-3- خلاصه يافته ها 

5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 

5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 

5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 

5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 

5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 

5-5-بحث و نيتجه گيري 

5-6-محدوديت ها 

5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي

منابع و ماخذ 

منابع فارسي

منابع خارجي.

فهرست جداول

جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود 

جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود 

جدول شماره 1: تعريف  متغير هاي تحقيق

جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي

جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش

جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش

جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4)

جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر

جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر

جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 

جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر

جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 

جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي  مدل(6) براي شش صنعت ديگر. 

جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي  شش صنعت ديگر

جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 

جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. 

جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. 

جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. 

 

..

..

 

چكيده

 هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه  هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان  مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي  اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت  هاي واقعي رو از سه روش  دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش  بررسي شده است .

 بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه  سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است .

نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد  كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه  تاثير مثبت ومعناداري  بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود.

كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود

 

 

1-1-مقدمه

نقش  اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي  واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد.

 

1-2- بيان مسئله    

شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد .

 

      در  پژوهش انجام شده توسط  كيم وشان (2013) صنعت معدن  مورد  بررسي قرار داده  و از 4 متغير 1- نسبت در آمد  به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري  دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش  كيم و شان  نشان داد  بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار  بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد  به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد.

در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران  قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل  تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009).

    مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ،  سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي  و جريان­ هاي  نقدي و كيفيت سودها  بررسي مي­شود .  به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد.

برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه  سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ،  نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386).

هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره  محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد:

آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام  عادي شركت ها رابطه  وجود دارد؟

 


[1] Stein

[2] Fudeberg and Tirole

[3] Pauwels et  al

[4] Graham et al

[5] - Sloan

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي   ارشدحسابداري 

قيمت محصول : 75000 تومان

برچسب

مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها

موضوع: ,
برچسب‌ها: مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها فرمت فايل : doc حجم : 697 صفحات : 117 گروه : حسابداري توضيحات محصول : مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري فهرست مطالب فصل اول: كليات تحقيق 1-1- مقدمه 1-2- بيان مسئله 1-3-فرضيه هاي پژوهش 1-4- تعريف مفاهيم و متغير هاي مورد مطالعه 1-4-1- هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها 1-4-2- مديريت سود از اقلام فعاليت هاي واقعي 1-4-3- مديريت سود اقلام تعهدي 1-4-3-1- اقلام تعهدي اختياري 1-4-3-2- اقلام تعهدي غير اختياري 1-5- ساختار مقاله فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشنيه تحقيق 2-1مقدمه. 2-2مديريت سود. 2 - 3رويكردهاي مديريت سود 2-3-1 اقلام تعهدي 2-3-2 فعاليت واقعي 2-4 ارتباط مديريت سود وهزينه هاي سرمايه 2-4-1- مفهوم هزينه سرمايه چيست؟. 2-4-2- هزينه سرمايه 2-4-3- اهرم هاي سرمايه 2-4-4- هزينه سرمايه واقعي 2-4-5- تفسير هزينه سرمايه 2-4-6- ميانگين موزون هزينه سرمايه. 2-4-7- چارچوب نظري مفهوم هزينه سرمايه. 2-4-8- تعريف ديگري از مفهوم سرمايه 2-4-9- هزينه بدهي وساختار سرمايه 2-4-10- روش هاي متفاوت تعيين ميانگين هزينه سرمايه 2 – 5 ارتباط اقلام تعهدي با هزينه وسرمايه 2 – 6 شدت مديريت سود 2- 7 شدت هزينه سرمايه 2- 8 مديريت سود چه تاثيري بر هزينه سرمايه دارد 2- 9 پيشينه خارجي.. 2-10 پيشنيه داخلي.. فصل سوم :روش اجراي تحقيق 3-1- مقدمه 3-2- بيان مسئله 3-3-فرضيه هاي تحقيق 3-4-روش اجراي تحقيق 3-5-جامعه و نمونه آماري 3-5-1- جامعه آماري.. 3-5-2-نمونه آماري 3-6- قلمرو تحقيق.. 3-6- 1-قلمرو موضوعي.. 3-6-2- قلمرو مكاني 3-6-3- قلمرو زماني.. 3-7- متغيرهاي تحقيق.. 3-7-1-متغيرهاي وابسته. 3-7-2- متغيرهاي مستقل 3-8-معرفي مدل تحقيق 3-9-نوع محاسبه متغيرهايي در جدول آورده شده است 3-10- ابزارهاي تجزيه و تحليل.. 3-11- آزمون هاي آماري مورداستفاده 3-11-1 آزمون كلموگروف- اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغيرها 3-11-2-آزمونها ايستايي (ساكن پذيري ) 3-11-3- آزمون F ليمر. 3-11-4- آزمون هاسمن.. 3-11-5- آزمون دوربين واتسون.. 3-12- خلاصه فصل فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده آماري 4-1- مقدمه. 4-2-1- آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 4-2- نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش 4-3- نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش 4-4- نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش 4-5- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) 4-6- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) 4-7- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) 4-8- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) 4-9- نتايج حاصل از بررسي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (8) 4-10- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول.. 4-10-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه اول 4-11- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم. 4-11-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه دوم 4-12- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 4-12-1- نتايج حاصل از بررسي مدل – فرضيه سوم فصل پنجم :خلاصه و نتيجه گيري 5-1- مقدمه 5-2- خلاصه موضوع و روش 5-3- خلاصه يافته ها 5-3-1- نتايج حاصل از آزمون ايستايي يا پايايي متغيرها 5-3-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول پژوهش 5-3-3- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش 5-3-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم. 5-4- تطبيق يافته ها با نتايج تحقيقات ديگران 5-5-بحث و نيتجه گيري 5-6-محدوديت ها 5-7-پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي منابع و ماخذ منابع فارسي منابع خارجي. فهرست جداول جدول 2-1 خلاصه تحقيقات داخلي مرتبط با مديريت سود جدول2-2خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با مديريت سود جدول شماره 1: تعريف متغير هاي تحقيق جدول 4-1: آمار توصيفي متغيرهاي مدل مديريت سود فعاليت واقعي جدول 4-2: نتايج حاصل از آزمون ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش جدول 4-3: نتايج حاصل از آزمون قابليت ادغام مدل‌هاي پژوهش جدول 4-4: نتايج حاصل از آزمون هاسمن مدل‌هاي پژوهش جدول 4-5: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت صنعت خودرو-مدل (4) جدول 4-6: نتايج حاصل از بررسي جزيي مديريت سود فعاليت هاي واقعي مدل(4) براي شش صنعت ديگر جدول4-7: نتايج حاصل از بررسي كلي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (4) براي شش صعنت ديگر جدول 4-8: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (5) جدول 4-9: ضرايب برآورد مدل(5) براي شش صنعت ديگر. جدول4-10: نتايج حاصل از بررسي كلي براي مديريت سود فعاليت هاي وافعي مدل(5)براي شش صنعت ديگر جدول 4-11: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود فعاليت واقعي- مدل (6) جدول 4-12: ضرايب برآوردجزيي مدل(6) براي شش صنعت ديگر. جدول4-13: بررسي كلي مدل (6)براي شش صنعت ديگر جدول 4-14: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-15: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل مديريت سود اقلام تعهدي- مدل (7) جدول 4-16: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه اول.. جدول 4-17: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه دوم. جدول 4-18: نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل - فرضيه سوم. .. .. چكيده هدف اين تحقيق بررسي تاثير مديريت سود فعاليت هاي واقعي بر هزينه سرمايه سهام عادي شركت‌ها مي‌باشد. براي درك اينكه هزينه سرمايه ارتباط مثبتي با ميزان مديريت سود از طريق دستكاري فعاليت هاي واقعي پس از كنترل اثر مديريت سود اقلام تعهدي اين پژوهش انجام شده است . دستكاري مديريت سود فعاليت هاي واقعي رو از سه روش دستكاري مخارج و هزينه هاي اختياري، دستكاري فروش دارايي هاي ثابت و سرمايه گذاري ها(بلند مدت ) ، دستكاري توليد، موجودي و فروش بررسي شده است . بدين منظور اطلاعات موجود در صورت‌هاي مالي گزارش شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال‌هاي 1382 الي 1391 براي تعداد 10سال مورد تحليل قرارگرفته است . نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد كه بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سرمايه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد . سطح معناداري متغيرهاي كنترلي نشان دهنده اين است كه تاثير مثبت ومعناداري بر هزينه سرمايه دارند ، ونتايج براي كليه متغيرهاي تحقيق ، در سطح معناداري بود كه نشان‌دهنده اين است كه شركت‌هاي مورد بررسي تغييرات ساختاري نداشته و استفاده از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب نمي‌شود. كليد واژه : مديريت سود فعاليت هاي واقعي ، مديريت سود اقلام تعهدي ، هزينه سرمايه ، كيفيت سود 1-1-مقدمه نقش اصلي گزارشگري مالي ، انتقال اثر بخش اطلاعات به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است . چنانچه مديران براي گمرا ه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، از طريق اعمال اختيارات خود در زمينة گزينش هاي حسابداري در گزارشگري مالي انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد (نوروش و حسيني، 1388 ) . به طور كلي سود دوره جاري را مي توان به دو روش مديريت كرد. در روش اول، مديران مي توانند سود را از طريق اقلام تعهدي اختياري دستكاري نمايند. در روش دوم، مديران از طريق فعاليت هاي واقعي اقدام به دستكاري سود مي نمايند. بويژه آنها مي توانند زمان و ميزان فعاليت هاي واقعي مثل توليد، فروش، سرمايه گذاري و فعاليت هاي تامين مالي را تغيير دهند تا به هدف سود مورد نظر دست يابند. براي مثال، سود گزارش شده مي تواند بطور موقت از طريق توليد اضافي، حذف هزينه هاي اختياري و يا به تاخير انداختن آنها و نيز كاهش قيمت ها در پايان سال به منظور انتقال فروش سال مالي آتي به سال جاري افزايش يابد.اين دستكاري فعاليت هاي واقعي اشاره به مديريت سود مبتني بر فعاليت هاي واقعي دارد كيم وشان(2008).اين تحقيق با هدف بررسي رابطه مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها انجام گرفته و در نظر دارد كه اين رابطه ميان اين دو متغير را مورد بررسي قرار دهد. 1-2- بيان مسئله شواهدي نظري و تجربي نشان مي دهد نگراني مديران درباره عملكرد جاري شركت به آنها انگيزه مي دهد تا سود دوره جاري را به قيمت كاهش سودهاي آتي دستكاري نمايند . (ستين[1]،1989، فودبرگ و تيرول[2]:1995، پاول و همكاران[3]،2004،گراهام وهمكاران[4]،2005) آينده نگري گروه هاي استفاده كننده از صورت هاي مالي همواره حسابداران را به جستجوي روش هاي برتر براي تغيير اطلاعات مالي هدايت مي كند، مديران نتايج عمليات آتي يك واحد تجاري و توان جذب سرمايه را با اهميت مي دانند و رضايت سهامداران نيز در گروه سود مورد انتظار آنهاست كه در اين ميان يكي از روش هاي برتر تفسير اطلاعات ، بررسي فرصتهاي سرمايه گذاري است ( فرديناند 1999 ) ماهيت فرصت هاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار اجازه مي دهد از منابع خود بازده اي كسب كنند. سرمايه گذاران تمايل دارند كه بازده آنها تا جايي كه امكان دارد زياد شود ولي بايد توجه داشت كه ميزان بازده تحت تأثير ريسك قراردارد و هر چه سرمايه گذاري بازده بيشتري داشته باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد شد . در پژوهش انجام شده توسط كيم وشان (2013) صنعت معدن مورد بررسي قرار داده و از 4 متغير 1- نسبت در آمد به قيمت سهام 2- نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري دارايي ها 3- نسبت ارزش بازاري سهام به ارزش دفتري سهام 4- نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال ، ماشين آلات و تجهيزات استفاده كرده است . نتايج حاصل از پژوهش كيم و شان نشان داد بين چهار متغير ياد شده و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط وجود دارد ولي درجه شدت آنها متفاوت است . آنها به اين نتيجه رسيدند كه نسبت ارزش بازاري دارايي ها به ارزش دفتري آنها از ارتباط محكم تري برخوردار بوده و قادر است بالاترين محتواي اطلاعات را در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت منعكس كند و بين نسبت هزينه هاي سرمايه به ارزش دفتري اموال و ماشين آلات و تجهيزات و فرصت هاي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و ضعيفي وجود دارد به گونه اي كه نمي تواند نماينده خوبي براي فرصت هاي سرمايه گذاري در شركت ها باشد. در طول سه دهه اخير بحث مديريت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر اين بوده است كه با دست يافتن به يك روش منطقي و معتبر ، مديريت سود مورد ارزيابي قرار گرفته و عوامل تاثيرگذار بر آن شناسايي شود (دساي و همكاران ، 2009). مديريت سود زماني مطرح مي شود كه تحليل گران مالي تعيين كنند ، تا چه ميزان سود گزارش شده ، منعكس كننده ي سود واقعي است . برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي ، سود حاصل از عمليات عادي است كه قابل تكرار در سال هاي مالي آينده و ايجاد كننده جريان هاي نقدي است . مفهوم مديريت سود به دو ويژگي سودمندي در تصميم گيري و ارتباط بين مديريت سود و سود اقتصادي اشاره مي كند . رابطه بين توانايي پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­ هاي نقدي و كيفيت سودها بررسي مي­شود . به طور اخص اين تحقيق از مطالعات پيشينياني همچون اسلوان[5] (1996) در مورد پيش‌بيني سودهاي آتي از طريق سودهاي فعلي فراتر رفته و به اين موضوع مي‌پردازد كه آيا دقت اجزاي سودها در پيش‌بيني خودشان‌، به بهبود پيش‌بيني سودها مي‌انجامد و مي‌تواند پايداري سودها و رابطة سودها و جريان­هاي نقدي را توضيح دهد. تئوري تحقيق فرض مي­گيرد كه توانايي قوي‌تر اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي فعلي در پيش‌بيني اقلام تعهدي و جريان­هاي نقدي آتي با پيش‌بيني سودهاي آتي‌، پايداري (تداوم‌) سودها و رابطه سودها ـ جريان­هاي نقدي، ارتباط مثبت دارد. برقراري تعادل ميان مديريت سود و بازده از جمله كاركردهاي مهم بازار سرمايه است. مديريت سود و بازده از جمله مفاهيم اساسي در ادبيات مالي بوده كه در قالب هزينه سرمايه نمايان مي شود . هزينه سرمايه در تصميمات تامين مالي و سرمايه گذاري ، نقش اساسي ايفا مي كند.هزينه سرمايه از نظر مفهومي در ارتباط با بازده مورد انتظار تعريف مي شود. به عبارت ديگر هزينه سرمايه به حداقل نرخ بازده مورد انتظارگفته مي شود. در صورتي كه بازده مورد انتظار از هزينه سرمايه كمتر باشد ارزش واحد اقتصادي كاهش خواهد يافت، بنابراين مديريت براي حفظ ارزش واحد اقتصادي بايد تلاش كند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزينه سرمايه برساند ، در اين ميان كليد موفقيت كاهش هزينه سرمايه است. (عثماني،1381). ازآنجا كه هزينه سرمايه مبتني بر نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران است، با ميزان ريسك(تغييرات سود) پذيرفته شده توسط آنان مرتبط است . ( صوفياني، 1384) شركت ها در تلاشند تا از طريق تهيه اطلاعات با كيفيت توان پيش بيني جريان هاي نقد آتي را افزايش و مديريت سود اطلاعاتي را كاهش دهند (اردستاني، 1386). هزينه سرمايه برابر ميانگين موزون هزينه منابع تامين شده از محل بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه به اينكه در ايران نرخ هزينه تامين مالي از طريق بدهي(نرخ بهره) رقابتي نبوده و معمولا از طريق سيستم بانكي و به صورت دستوري تعيين مي شود ، لذا در اين تحقيق از ميان اجزاي هزينه سرمايه ، طبق يك رابطه برحسب فروش و نرخ بهره محاسبه مي شود . بنابراين، در اين تحقيق سعي برآن است كه ارتباط مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها به رويكرد مقايسه اي شركت هاي با كيفيت سود بالا و شركت هاي با كيفيت سود پايين مورد آزمون تجربي قرار دهد .سؤال اصلي كه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنهاست به شرح ذيل مي باشد: آيا بين مديريت سود واقعي و هزينه سرمايه سهام عادي شركت ها رابطه وجود دارد؟ [1] Stein [2] Fudeberg and Tirole [3] Pauwels et al [4] Graham et al [5] - Sloan پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدحسابداري قيمت محصول : 75000 تومان دانلود برچسب مقاله بررسي ارتباط بين مديريت سود فعاليت هاي واقعي و هزينه سهام عادي شركت ها،

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۴۵:۲۰

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

فرمت فايل : docx

حجم : 68

صفحات : 87

گروه : مباني و پيشينه نظري

توضيحات محصول :

مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مشخصات محصول:
توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش)
همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه
توضيحات نظري كامل در مورد متغير
رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب
منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA)

خلاصه اي از كار:

نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است .

.....................

مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري

   در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم:

گفتار اول : مفهوم پيشگيري

واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي " جلوگيري كردن ، مانع شدن ، مانع سرايت شدن و پيش بندي كردن آمده است "[1] .پيشگيري يك مفهوم كلي است و به مجموعه اقدام هايي گفته مي شود كه براي پيشگيري و جلوگيري از فعل و انفعالات زيان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل مي آيد مانند پيشگيري از حوادث كار ، پيشگيري از بزهكاري جوانان و پيشگيري از تصادفات در جاده ها و ...

..................

گفتار دوم:انواع پيشگيري  

دانشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي و جرم شناسي پيشگيري از جرم را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند ولي با وجود اختلاف نظر ها در تقسيم بندي پيشگيري از جرم به پيشگيري كيفري و غير كيفري اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پيرامون هر كدام از آنها مي پردازيم.

الف)پيشگيري كيفري

...........

 

1-پيشگيري اجتماعي

پيشگيري اجتماعي از بزهكاري شامل مجموعه اقدام هاي پيشگيرنده است كه به دنبال حذف يا خنثي كردن آن دسته از عواملي است كه در تكوين جرم موثر بوده اند [2]. در پيشگيري اجتماعي سعي مي شود بر شخصيت افراد جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي تأثير گذاشته شود تا افراد جامعه طوري تربيت شوند كه از ارتكاب هر نوع جرمي اجتناب كنند. در اين پيشگيري تمركز بر سالم سازي محيط اجتماعي است.

..........

پيشگيري وضعي

در پيشگيري وضعي با حمايت از آماج هاي جرم، بزه ديدگان بالقوه و اعمال تدابير فني در صدد جلوگيري از بزه ديدگي افراد و آماج ها دربرابر بزهكاران هستند.كه در نهايت و به طور غير مستقيم كاهش.....

........

مبحث دوم:جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران

نظام جمهوري اسلامي ايران  با تكيه بر اينكه "اصلاح و درمان بهتر از كيفر، و پيشگيري بهتر از درمان است"در وضع قانون‌ها بر پيشگيري از جرم ها توجه بيشتري كرده و جايگاه خاصي در وضع قوانين براي آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسي قوانين مربوطه مي پردازيم.

........

گفتار اول:قانون اساسي

در اين قانون در اصل 156 بطور صريح و در اصل 8بطور غيرمستقيم پيشگيري از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنين آمده است.

..........

مبحث سوم : مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي

..........

گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي

حريم خصوصي از جمله موضوعات و مصاديق بسيار مهمي است كه گاهاً مورد مداخله و يا تعرض قواي عمومي دولتي از جمله پليس قرار مي گيرد. البته حفظ و صيانت از حريم خصوصي در جوامع مختلف، داراي معيار هاي متفاوتي است و از جمله اين معيار ها، كه حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعيين مي شود،قانون لازم الاجراي كشور است.

...............

.............

مبحث اول: الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم

مرحله كشف جرم كه مي توان آن را بعد از وقوع جرم، اولين مرحله از مراحل  دادرسي كيفري دانست،مرحله اي است كه رفتار ناقض قانون كيفري(فعل،ترك فعل و . . .) ارتكابي از سوي بزهكار كشف مي شود.در اين مرحله است كه اقدامات بعدي از جمله اطلاع به مقامات تعقيب براي حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار و اختفاء و

............

................

گفتار دوم : الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات ايجابي پليس در مرحله كشف جرم كه اولين مرحله از مراحل دادرسي كيفري بعد از وقوع جرم مي‌باشد مي‌پردازيم و به صورت اختصار توضيح داده مي‌شوند:

الف : قبول شكايت متضرر از جرم

اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانه و بدون هيچ مانعي به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد. بموجب اصل 34 قانون اساسي دادخواهي حق مسلم هر فرد تشخيص داده شده است :

..............

.................

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات مي‌پردازيم و بصورت جداگانه هر يك از موارد را مورد بحث قرار مي‌دهيم:

الف ) پرهيز از بازجويي بدون وجود دلايل كافي

.............

.............

گفتار اول: الزامات سلبي

در اين گفتار به بررسي الزامات سلبي پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه‌ديده شاهد و مطلع مي‌پردازيم:

الف)نداشتن رفتار تحقير آميز با بزه ديده

.............

گفتار دوم: الزامات ايجابي

در اين گفتار به بررسي الزامات  ايجابي در خصوص تضمين امنيت بزه‌ديده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جويي مي‌پردازيم:

الف)تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي

..........

منابع و مآخذ

الف)منابع فارسي

1)كتاب ها

(1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .

(2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .

(3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376.

(4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377.

................

..................

 

 


1-   معين ، محمد ، فرهنگ فارسي ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .

1- نجفي ابرند آبادي، علي حسين،  پيش گيري از بزهكاري و پليس محلي (قسمت دوم) ، نشريه امنيت ، وزارت كشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بيستم ، 1379 ص 19 . 

قيمت محصول : 27000 تومان

دانلود
برچسب

مباني نظري نقش پليس حفظ حقوق شهروندي مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

موضوع: ,
برچسب‌ها: مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم فرمت فايل : docx حجم : 68 صفحات : 87 گروه : مباني و پيشينه نظري توضيحات محصول : مباني نظري نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم مشخصات محصول: توضيحات: فصل دوم پايان نامه كارشناسي ارشد (پيشينه و مباني نظري پژوهش) همراه با منبع نويسي درون متني به شيوه APA جهت استفاده فصل دو پايان نامه توضيحات نظري كامل در مورد متغير رفرنس نويسي و پاورقي دقيق و مناسب منبع : انگليسي وفارسي دارد (به شيوه APA) خلاصه اي از كار: نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است . ..................... مبحث اول : مفهوم و انواع پيشگيري در اين مبحث سعي بر آن است كه با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پيشگيري به بررسي در خصوص اين موضوع بپردازيم: گفتار اول : مفهوم پيشگيري واژه پيشگيري در فرهنگ لغات به معناي،

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۱:۱۰

پايان نامه بررسي اهميت و تأثير توسعه ي صنعت كامپيوتر بر اشتغال

پايان نامه بررسي اهميت و تأثير توسعه ي صنعت كامپيوتر بر اشتغال

فرمت فايل : docx

حجم : 1468

صفحات : 94

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

 بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زايي در كشور

فهرست مطالب

 

فصل اول

1-1- مقدمه

1-2- تعريف موضوع

3-1- اهميت و ضرورت

4-1- اهداف تحقيق

5-1- فرضيات تحقيق

6-1- محدوديت تحقيق

7-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات

 

فصل دوم

1-2 مقدمه

تعريف فناوري اطلاعات و ارتباطات

2-1-2- مزاياي فناوري اطلاعات و ارتباطات

3-1-2- فعاليت ها و صنايع وابسته با فناوري اطلاعات

4-1-2- برخي سرويسهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-4-1-2- يادگيري الكترونيكي و دور آموزش

2-4-1-2- تجارت الكترونيكي

3-4-1-2- بانكداري الكترونيكي و اينترنتي

5-1-2- موقعيت فعلي فناوري اطلاعات

جدول شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات ايران د مقايسه با متوسط وضعيت جهان

6-1-2- عوامل موثر بر فناوري اطلاعات

1-6-1-2- عوامل محيط داخلي و قابل كنترل

2-6-1-2- عوامل محيط خارجي و غير قابل كنترل

7-1-2- مشكلات توسعه فناوري اطلاعات در كشور

1-2-2- اشتغال

2-2-2- اهرمهاي موثر در رشد جوامع و اشتغال آفريني

3-2-2- ارتباط فناوري اطلاعات و ارتباطات و اشتغال

1-3-2-2- اشتغال مستقيم 

1-1-3-2-2- مشاغلي كه تكنولوژي اطلاعات ايجاد مي كند

2-3-2-2- اشتغال غيرمستقيم

4-2-2- نظريه هاي رشد اقتصاد و اشتغال

1-4-2-2- تئوري رشد برون زا

2-4-1-2- تغيير تكنولوژي در تئوري رشد برون زا

3-4-1-2- تئوري رشد درون زا

4-4-1-2- اثر رشد بر سطح بيكاري

5-2-2- اثر تكنولوژي اطلاعات بر مدلهاي توسعه و اشتغال

نمودار 2-2 سه سناريو بعد از ورود يكي تكنولوژي

 

فصل سول

1-3- مقدمه

2-3- روش تحقيق

3-3- جامعه آماري

4-3- شيوه گردآوري اطلاعات

5-3- روايي و اعتبار پرسشنامه

7-3- روش اندازه گيري متغيرها

8-3- روش تجزيه و تحليل داده ها و تكنيك آماري مورد استفاده

1-8-3- آزمون t تك متغيره

2-8-3- تحليل رابطه آماري متغيرها

9-3- خلاصه و جمع آوري مطالب

قيمت محصول : 9900 تومان

دانلود
برچسب

بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر دانلود بررسي عوامل موثر بر توسعه صنعت كامپيوتر ( نرم افزار و سخت افزار ) بر اشتغال و اشتغال زايي در كشور كسب درآمد اينترنتي دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود پاورپوينت دانلود كتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش كارآمو

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۰۱:۲۴

بررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري باROE درشركت هاي برتر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه تهران

بررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري باROE درشركت هاي برتر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه تهران


مشخصات فايل

تعداد صفحات 106
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

بررسي رابطه بين سود اقتصادي و سود حسابداري باROE درشركت هاي برتر پذيرفته شده  در بورس اوراق بهادار در بازار سرمايه تهران

چكيده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه 4

2-1تاريخچه مطالعاتي. 5

3-1بيان مسئله 7

4-1- چهار چوب نظري تحقيق. 9

5-1-فرضيات تحقيق. 10

6-1 اهميت و ضرورت تحقيق. 11

7-1- اهداف تحقيق. 12

8-1- حدود مطالعاتي : 12

1-8-1 قلمرو  مكاني تحقيق. 12

2-8-1 قلمرو زماني تحقيق. 13

3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق. 13

9-1تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 16

2-2- ارزيابي عملكرد 16

3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد 17

4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: 20

1-4-2- سود باقيمانده 20

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22

6-2- مدل سود اقتصادي. 23

7-2- رويكردهاي محاسبه EVA.. 24

8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: 26

9-2- ميانگين منابع مالي: 27

1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: 27

10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: 27

1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: 28

2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: 28

3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: 29

11-2- هزينه ديون: 30

12-2- دامنه عملكرد 30

13-2- تعديلات EVA: 31

1-13-2- هزينه‌هاي R & D: 33

2-13-2- مخارج بازاريابي: 33

3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): 33

4-13-2- ماليات.. 33

5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: 34

6-13-2- تأمين مالي رايگان: 34

14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: 35

15-2- كاربردهاي EVA.. 35

16-2- مزاياي EVA.. 36

17-2- معايب EVA.. 36

18-2- ارزش افزوده بازار. 37

19-2- رابطه بين MVA & EVA.. 37

20-2 تاريخچه EVA.. 38

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 41

2-3 روش تحقيق. 41

5-3- مدل تحليلي تحقيق. 42

6-3 متغيرهاي تحقيق. 43

1-6-3 متغيرهاي مستقل. 43

2-6-3 متغير وابسته 45

7-3 جامعه آماري. 45

8-3 روش هاي جمع آوري اطلاعات.. 45

9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش.. 46

10-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. 48

1-10-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي: 49

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 56

2-4  شاخص هاي توصيفي متغيرها 56

3-4 روش آزمون فرضيه ها ي تحقيق. 58

4-4  تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق. 59

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 60

2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفكيك هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود: 61

1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: 61

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 65

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 69

4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم 70

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه 74

2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 75

1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول. 75

2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم 75

3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم 76

4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم 76

3-5 نتيجه گيري كلي تحقيق. 77

4-5 پيشنهادها 78

1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش.. 78

2-4-5 پيشنهادهايي  براي پژوهش هاي آتي. 79

5-5 محدوديت هاي تحقيق. 79

پيوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي: 86

منابع لاتين: 88

منابع اينترنتي. 90

چكيده انگليسي: 91


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۰۰:۵۷

پاورپوينت نظريه هاي نخبه گرايانه

پاورپوينت نظريه هاي نخبه گرايانه شامل 34 اسلايد زيبا كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و قابل ويرايش مي باشد و براي دانشجويان علوم اجتماعي كاربرد دارد .


مشخصات فايل

تعداد صفحات 34
حجم 267 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي علوم اجتماعي


توضيحات كامل

پاورپوينت نظريه هاي نخبه گرايانه

 

پاورپوينت نظريه هاي نخبه گرايانه شامل 34 اسلايد زيبا كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و قابل ويرايش مي باشد . همچنين به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين پاورپوينت براي دانشجويان علوم اجتماعي و ساير دانشجويان مرتبط كاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين پاورپوينت را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده كنيد و در صورت تمايل در ادامه مطلب آن را دانلود نماييد .

 

مقدمه

نخبه گرايي يكي از مباحث مهم در جامعه شناسي به حساب مي آيد. انديشمنداني نيز در طول تاريخ به ويژگي ها و مولفه ها نخبه گرايي پرداخته اند و حتي دسته بندي هايي درباره آن ها ارايه كرده اند.

نخبه (Elite) در لغت به معناي والاترين، عاليترين و سرآمدان است و از واژه اليگره "Eligere" به معني انتخاب يا انتخاب كردن، گرفته شده است. در اصطلاح به اقليتي اشاره مي كند كه به صورت طبيعي يا عملي قدرت، ثروت و رسانه اي همگاني يا امتيازهاي ديگر را در يك جامعه يا گروه به طور عادلانه يا راه هاي ديگر در اختيار دارند و از توانايي ها و امكان هاي ممتازي برخوردارند.

واژه نخبه در قرن هفدهم براي توصيف كالاهايي با مرغوبيت خاص به كار مي رفت و بعدها كاربرد آن براي اشاره به گروه هاي اجتماعي برتر، مانند واحدهاي ضربت نظامي يا مراتب عالي تر اشرافيت هم تعميم يافت. اما به تدريج اين واژه از نظر اجتماعي به گروهي برتر از نظر توانايي يا امتياز اشاره داشت.

نخبه گرايي در نگاه كلي با تاريخ انديشه سياسي پيوند خورده است به گونه اي كه با پيگيري آن در تامل هاي فكري «افلاطون» مي توان ريشه اين مفهوم را در يونان باستان رصد كرد. نخبه گرايي در انديشه سياسي دوره ميانه جريان مي يابد و در دوره مدرن به تكامل مي رسد.

و ...

 

فهرست مطالب

مقدمه
نظريه نخبه گرايي
پارتو و گردش نخبگان
ميخلز و قانون آهنين اليگارشي
موسكا و طبقه نخبگان
وبر و نخبه گرايي دموكراتيك
ميلز و اليت قدرت
پايان

 

عنوان : نظريه هاي نخبه گرايانه

فرمت : پاورپوينت

حجم : 268 كيلوبايت

تعداد صفحات : 34

پيش نمايش تمام صفحات پاورپوينت

نظريه هاي نخبه گرايانه


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۰۰:۲۲

پاورپوينت تحليل مسجد كبود تبريز

دانلود فايل پاورپوينت مسجد كبود تبريز ، در حجم 105 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 105
حجم 30882 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي ppt
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت مسجد كبود تبريز ، در حجم 105 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه. 

 

بخشي از متن:
كشور ايران يا     بهتر فلات ايران  با  جلگه هاي  اطراف  آن   تا  آنجا  كه مرزهاي مختلف شاهنشاهي ايران در ازمنه متفاوت از ضعف و قدرت كشيده شده بود. با آسمان صاف آبي و گنبدهاي كاشيكاري معروفتر بوده و هست  تا  با عوامل طبيعي و انساني ديگر.
     اما اين شهرت و معرفت  از طرف   ايراني بعلت عادت و عدم توجه بارزش هنري  آن  جالب توجه  نبوده است  و از طرفي معرفي كامل و جامع و  همه   جانبه  بطور ساده از تك تك آثار انساني انجام نيافته و اگر قدمي در اين باره برداشته شده باشد بيشتر جنبه تحقيقي و تاريخي 
     از نظر  نقشه و  قدمت  و سبك  معماري  داشته و هيچگاه بصورت انتزاعي      بررسي نشده است و اغلب اين بناها از نقطه نظر سبك معماري و قدمت  در حيطه  قدرت  قرون  مختلف  قرار داده شده اند : مانند دوره و سبك اسلامي مغول  يا  ساساني  و  غيره  كه بدون  عرصه ظرافت يا بدايع اختصاصي آن ظالمانه و بيرحمانه به يكي از قرنها منتسب داشته يا بر حسب عظمت و آبادي آن  قضاوت نموده  و دوباره بدست زمانشان  سيرده اند  تا  دوباره  هوسها و تعصبات مختلف انساني و حوادث زميني و آسماني درباره آنها تصميم بگيرند.
   عامه هم آنچه را كه در دسترس دارند با تيزبيني نگاه نميكنند  و ارزشي را كه 
     به آثاره  تاريخي  قائل اند  متناسب است با توجه دولت مقدار آباداني و رونق بازار آن. 
     والا  خود  متوجه  ميشدند  كه  چه  بدايع هنري و ريزه كاريهاي صنعتي كه منشائي از زيبايسندي و ايمان دارد در سطوح بدنه هاي مساجد و عمارات و قصور سلطنتي يا دستباف هاي ايراني ويا نقاشيها و قلم زنيها و ساير صنايع بومي و دستي به كار رفته است. 
متاسفانه هم محققين وكارشناسان آثار باستاني (مخصوصا بناها و ﭙلها و الواح كوهستاني) و هم عامه يعني وارثين هنرمندان و خالقين آثار باستاني تمام آنچه را كه وجود داشته است بدست حوادث سيرده اند مانند ﭙلهاي قديمي. رباطها و كاروانسراهاي راه هاي ارتباطي. مساجد از رونق افتاده و مقابر فراموش شده:
و از اين نوع است:مريض خانه خواجه رشيدالدين فضل الله همداني كه
        محو ميشود يا مسجد جامع تاج الدين عليشاه كه بعلل فني و غيره نيمه تمام 
       اكنون به ربع رشيدي معروف است و در شمال شرق شهر تبريز بصورت تلال و دمن باقيستويا شنب غازان در مغرب تبريز در داخل محله اي بنام شنب غازان بصورت خروارها خاك وشن و سنگ و خرده آجر بناي عظيم قديمي باقيست: وفقط سه قبر بعنوان يادگاري از آن در چاله اي از سنگ ريزه و خاك از خاطرها مانده و بصورت مظهر شهر تبريز و بنام ارك عليشاه يا ارك تبريز ﭙهلو بر آسمان ميزند و اميد مردم تبريز اينست كه روزي اين بنا لااقل از گوشه انزوا در آمده و ...

فهرست مطالب:
مقدمه
نقشه هاي مسجد كبود 
مسجد كبود تبريز
كاشي كاري مسجد كبود 
فهرست عكسهاي مسجد كبود 
فهرست منابع

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 105 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل WORD مناره و كاركردهاي آن در تاريخ اسلام (11 صفحه)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۵۹:۵۴

پاورپوينت مراحل بتن ريزي و قالب بندي

دانلود فايل پاورپوينت مراحل بتن ريزي و قالب بندي ، در حجم 33 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه. قبل از شروع‌ عمليات بتن ريزي مشخصات محل مورد نظر بايد با نقشه‌ها ، مشخصات فني واستانداردها مطابقت كامل داشته باشد...


مشخصات فايل

تعداد صفحات 33
حجم 2268 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي عمران و ساختمان


توضيحات كامل

پاورپوينت مراحل بتن ريزي و قالب بندي ، در حجم 33 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
قبل از شروع‌ عمليات بتن ريزي مشخصات محل مورد نظر بايد با نقشه‌ها ، مشخصات فني واستانداردها مطابقت كامل داشته باشد . مهمترين اقدامات جهت بررسي مطابقت يا عدم آن بشرح زيرمي‌باشد:
1    كنترل نحوه‌بستن آرماتورها
2    كنترل قطر وتعداد وفاصله آرماتور ها
3    لقمه گذاري زير و كنار آرماتور ها
4    تميزي سطح بتن مگر، قالبها ونيز ميلگردها
5    كنترل فواصل محور تا محور
6   كنترل ابعاد وفونداسيون وشناژ
7   كنترل قائم بودن انكر بولتها
8   كنترل فاصله انكر بولتها
9   كنترل تراز روي بتن

انواع بتن از نظر روش ساخت:
بتن آماده
‌بتن ساخته شده در محل
و...

فهرست مطالب:
اقدامات بررسي قبل از عمليات بتن ريزي
انواع بتن از نظر روش ساخت
بتن آماده
بتن ساخته شده در محل
حمل بتن
مصالح ،وسايل وتجهيزات
بتونير
ويبراتور
تجهيزات مخصوص بتن ريزي در هواي سرد
عمليات بتن ريزي
طرح اختلاط
كيفيت بتن ساخته شده
ريختن بتن درون قالب ، تراكم وتحكيم بتن
پرداخت سطح بتن
نمونه برداري
نگهداري بتن
انواع قالب بندي
قالب آجري
قالب تخته اي
قالب فلزي

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 33 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل WORD آرماتور و نقش آن در ساختمانهاي بتني (21 صفحه)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۵۹:۲۵

پاورپوينت نورپردازي و رنگ در معماري

دانلود فايل پاورپوينت نورپردازي و رنگ در معماري ، در حجم 105 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه. نور و نورپردازي يكي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر دكوراسيون داخل مي باشد ، تا حدي كه نور قادر است ...


مشخصات فايل

تعداد صفحات 105
حجم 5728 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

پاورپوينت نورپردازي و رنگ در معماري ، در حجم 105 اسلايد قابل ويرايش ، همراه با يك هديه ويژه.

 

بخشي از متن:
نور و نورپردازي يكي از مهمترين عوامل تأثير گذار بر دكوراسيون داخل مي باشد ، تا حدي كه نور قادر است تأثيرات مثبت يا منفي از خود بجاي بگذارد.
نور و روشنايي در حالتهاي گوناگون مي تواند احساسات متفاوت همانند : شادابي و آرامش ، خونسردي و هيجان در انسان ايجاد كند يا اثرات منفي از خود بر مخاطب وارد نمايد.
نور پردازي صرفاً به معناي روشن ساختن فضاء و آويزان كردن چند لوستر شيك و زيبا نيست.
بلكه با طراحي مناسب و هنري ، آرامش بخشيدن به فضا است .
اولين تاريخي كه ما از آن اطلاع داريم سده ي سوم هزاره چهارم ق.م مي باشد كه در آن زمان جهت كسب نور و سايه از ايجاد اختلاف سطح در ديواره هاي خارجي استفاده مي كردند.
در شهر سوخته از روي آثار خانه هايي كه ديوار آنها تا زير سقف باقي مانده بود مي توان استنباط كرد كه هر اطاق از طريق يك در به خارج ارتباط داشته و فاقد پنجره بوده اند.
در دوره عيلام نيز نمونه اي از پنجره هاي شيشه اي بدست آمده كه شامل لوله هايي از خمير شيشه مي باشد كه در كنار هم و در داخل يك قاب جاي مي گرفته و بطور حتم جهت روشن كردن داخل بنا مورد استفاده بود.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
نور و معماري
نور گير هاي سقفي
جهت تابش
نور طبيعي در معماري داخلي
نگاهي متفاوت به تاثيرات نور در دكوراسيون
استفاده موثر از انرژي هاي طبيعي
رابطه شدت رنگ و نور
جلو گيري از خيره شدگي چشم
تعين محل قرار گيري منابع روشنايي
اتاق نشيمن و پذيرايي
نهار خوري
آشپزخانه
حمام
اتاق خواب
محيط اداري
نور پردازي مناسب
نور طبيعي
جايگاه نور پردازي در طراحي داخلي
رنگ و ترتيب رنگ
گالري تصاوير

اين فايل با فرمت پاورپوينت در 105 اسلايد قابل ويرايش تهيه شده است.

هديه محصول:
فايل نور در معماري (4 صفحه)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

نويسنده :م
تاريخ: ۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۴۶:۲۱

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

فرمت فايل : doc

حجم : 109

صفحات : 44

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي

1مقدمه

 

امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك  پديده اجتماعي  جزء  لاينفك  زندگي اجتماعي به شمار ميرود هرچند ساختار و عملكرد و ويژه گيهاي آن در جوامع مختلف متفاوت است  ولي  وجوه مشترك بسياري در ميان  نظامهاي آموزشي  يافت مي شود وپيدايي وگسترش اين نظامها حاكي از ضرورت واهميت روزافزون  آموزش وپرورش در جهان كنوني است.

 

ضرورت واهميت مديريت آموزشي در عصري كه از سويي تقاضا براي آموزش وپرورش رشد بي سابقه اي پيدا كرده واز سويي ضرورت تغيير در تصميم گيري وسياست گذاري،بهبود كيفي وايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي همگان نقش خطير مديريت نظام آموزشي را به وظيفه سنگين وپر مسئوليت مبدل ساخته تا با برنامه ريزي آگاهانه و سازماندهي هوشمندانه محيط سالم وجو سازماني مطلوب وكارامد؛اثربخش ورضايت بخش را فراهم آورد.چون فراگرد آموزش وپرورش با انسان سرو كار دارد وچون انسان موجودي پيچيده است در نتيجه نيازبه تربيت مديران شايسته واثربخش در سطوح مختلف آموزشي مورد تأكيد است.

 

لازمه چنين مديريتي محيط آموزشي آن است كه شخص مدير از هدفها وفراگردهاي آموزشي وپرورشي مطلع باشد، سازمان آموزشي وروابط رسمي وغير رسمي آن رابه درستي بشناسد و جو سازماني مساعد براي انجام وظايف و فعاليتهاي كاركنان بوجود آورد واز نيروهاي انساني ومادي موجود با اين مقتضي استفاده كند،وحدت وهماهنگي لازم را ميان اجزا وعناصر سازمان ايجاد كند وهمكاران و زير دستان را به كار و فعاليت موثر بر انگيزد وموجبات رفتار اخلاقي و روحيه آنان را فراهم آورد  تا محيطي موثر،كارامد،اثر بخش وپويا وفعال و...بوجود آورد(اديبي،1381)   

 

درك وآگاهي مديران ازمفهوم جو درتحليل وعملكرد مديريت بسيارمهم تلقي مي شود چرا كه جو مدارس بر رفتار و روحيه معلمين و دانش آموزان تأثير مي گذارد،جو سازماني علاوه بر تأثيرات زيادي كه در رفتاراخلاقي و روحيه معلمان دارد شديدأ بر شكل گيري خودانگاري دانش آموزان،نگرش آنان به تحصيل و كارها وبرقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران نقش اساسي دارد(شيرازي،1373،ص156)

 

سازمان ها از جو يكساني برخوردار نيستند، همانگونه كه اعضا متفاوتند، جو نيز از سازمان به سازمان ديگر متفاوت است ،جو موجب تمايز سازمانها از يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها وفعاليت هاي سازمان را تحت تاثير قرار داده  و مي تواند موجب افزايش روحيه و انگيزش كاركنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثيرگذار باشد.

جو سازماني به منزله يك پل عمل ميكند،در يك طرف پل جنبه هاي عيني و محسوس سازمان از قبيل ساختار، مقررات و شيوهاي رهبري قرار دارندو در طرف ديگر روحيه و رفتار كاركنان واقع شده است...

جو سازماني را مي توان نتيجه رهبري مدير دانست. مدير مؤثر مهارت بسزايي در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني كاركنان دارد. تمامي اين عوامل موجب بهره وري و اثربخشي كاركنان و در نهايت افزايش بهره وري و اثربخشي سازمان مي‌شود به طور مثال، تحقيقات نشان مي دهد جو سازماني رابطه مستقيم با توانايي مدير در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني آنها همچون توفيق طلبي، قدرت و.. دارد.

(محبت خواه،2011)

شايان ذكر است رفتارتنها تابعي از شيوه هاي رهبري يا ساختار سازماني نيست، بلكه هركس از دريچه هايي كه به رنگ ارزشها،نيازها،و شخصيت خودش است به سازمان مي نگرد و اين همان اداراكاتي است كه در طرز تفكر و رفتارش تاثير مي گذارد.

(دسلر،1378)

تحقيقات چهل ساله هي گروپ نشان مي دهد جو سازماني تأثير بسزايي بر رفتار كاركنان و عملكرد سازماني دارد. اين بررسيها بيانگرآن است جو متعالي سازمان از يك طرف هزينه‌هاي جابه جايي كاركنان و مقاومت آنان در برابر تغيير را كاهش مي دهد و از سوي ديگر موجب بهبود كيفيت كالا، نو آوري و ريسك پذيري مي شود كه نتيجه نهايي اين تأثيرات افزايش سود آوري و وفاداري مشتريان است.
                                                                 (محبت خواه،2011)

سازمان ها نظام هاي اجتماعي هستندكه حيات و پايداري آن ها وابسته به وجود پيوندهاي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آنها است . كارآيي و بهره وري هر سازماني تا حد بسيار زيادي درگرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنان سازمان ها است. ازجمله عوامل مهم در ارتقاء عملكرد كاركنان در سازمانها اخلاق حرفه اي آنهاست . آموزش و پرورش مهم ترين سازمان علمي وآموزشي جوامع محسوب شده،كه متولي امورتعليم وتربيت انسان ها مي باشند و به همين دليل ماهيت و زير بناي فعاليت هاي آموزشي را اخلاق ذكرمي كند. با توجه به اينكه اخلاق ، به انگيزه هاي زيربنايي رفتارها مي پردازد و رفتارهاي درست و غلط انسان رامورد بحث قرار مي دهد، در عملكرد معلمان،جايگاه بنيادي دارد، رفتار آدمي به گونه اي نامشهود تاثير شگرفي بر معادلات گوناگون سازماني و ملي و در گستره اي وسيع تر جهاني گذاشته و بشر امروزي معيارهاي اخلاقي متفاوتري نسبت به گذشته برگزيده و رفتارهاي ويژه اي به حسب آن از خود بروز ميدهد(مظاهري،1390)

در شرايط كنوني رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي مختلف جامعه به وجود آورده است. سقوط معيارهاي رفتاري در بخش آموزش، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم سازند. لذا يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اولين گام در دستيابي به اين اهداف درك صحيح از مفهوم اخلاق و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان مي باشد تا در گام هاي بعدي بر روي اين عوامل دقت لازم صورت پذيرد.

ودرنهايت موثر بودن افراد در به ثمررساندن اهداف سازماني بستگي مستقيم به چگونگي روحيه آنها دارد. از اين روست كه توجه به بالا بردن سطح روحيه كاركنان سازماني جاي پرارج و پر اهميتي را در اداره امور سازمانهاي اجتماعي به خود اختصاص داده است. كلمه روحيه نظير كلمات حالت مزاجي به تنهايي معني مشخص و يا خوب و بد ندارد. همان طور كه اطلاع بر حالت مزاجي انسان كه نماينده احوال عمومي بدن است مهم است دانستن روحيه نيز حائز اهميت است زيرا نماينده وضع كلي روابط انساني در يك سازمان است. (شيركوند،1390)

به طور خلاصه جو سازماني همانند هواي موجود در يك اتاق است، ما نمي توانيم جو سازماني را ببينيم يا لمس كنيم، اما آن ما را احاطه كرده است و هر چه كه اتفاق مي افتد را تحت تاثير قرار مي دهد و خود نيز از آنچه كه در سازمان مي گذرد، تاثير مي پذيرد وكاركرد مدير،معلم،دانش آموز وميزان پيشرفت ويادگيري دانش آموزان وهمچنين روحيه وسلامت اخلاقي ورواني معلمان را كاملا تحت تأثير قرار ميدهد.(بررسي مفهوم جو سازماني،محبت خواه،حسين،2011)

از آنجايي كه معلم در جريان آموزش يك ركن بنيادي محسوب مي شود،نقش كليدي معلم در جريان ياددهي موجب شده است كه متخصصان و صاحب نظران امر آموزش بهبود كيفيت نظام آموزشي جوامع رابه ميزان بسيار مديون بهبود كيفيت عملكرد معلمان بدانند بنابراين آماده سازي معلمان كارآزموده وبا رفتار اخلاقي وبا روحيه از جمله مسائل مهمي است كه بايد برنامه ريزان نظام آموزش وپرورش طريقي را برگزينند كه بتوانند جوي را در مدرسه فراهم آورند تا يادگيرندگان را قادر سازند كه در يادگيري وعملكرد موثر كاراتر باشند0(ارجمند،1383،)

بنابراين در اين تحقيق با توجه به اهميتي كه جو سازماني مدرسه در ايجاد اخلاق و روحيه قوي در معلمان مي تواند داشته باشد به برسي رابطه آنها و ارايه راههايي براي بهبود جو سازماني مدارس وبالا بردن رفتار اخلاقي و روحيه معلمان پرداخته خواهد شد.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
برچسب

تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران

موضوع: ,
برچسب‌ها: تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي فرمت فايل : doc حجم : 109 صفحات : 44 گروه : روانشناسي و علوم تربيتي توضيحات محصول : تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي 1مقدمه امروزه نظام آموزش و پرورش به عنوان يك پديده اجتماعي جزء لاينفك زندگي اجتماعي به شمار ميرود هرچند ساختار و عملكرد و ويژه گيهاي آن در جوامع مختلف متفاوت است ولي وجوه مشترك بسياري در ميان نظامهاي آموزشي يافت مي شود وپيدايي وگسترش اين نظامها حاكي از ضرورت واهميت روزافزون آموزش وپرورش در جهان كنوني است. ضرورت واهميت مديريت آموزشي در عصري كه از سويي تقاضا براي آموزش وپرورش رشد بي سابقه اي پيدا كرده واز سويي ضرورت تغيير در تصميم گيري وسياست گذاري،بهبود كيفي وايجاد فرصتهاي برابر آموزشي براي همگان نقش خطير مديريت نظام آموزشي را به وظيفه سنگين وپر مسئوليت مبدل ساخته تا با برنامه ريزي آگاهانه و سازماندهي هوشمندانه محيط سالم وجو سازماني مطلوب وكارامد؛اثربخش ورضايت بخش را فراهم آورد.چون فراگرد آموزش وپرورش با انسان سرو كار دارد وچون انسان موجودي پيچيده است در نتيجه نيازبه تربيت مديران شايسته واثربخش در سطوح مختلف آموزشي مورد تأكيد است. لازمه چنين مديريتي محيط آموزشي آن است كه شخص مدير از هدفها وفراگردهاي آموزشي وپرورشي مطلع باشد، سازمان آموزشي وروابط رسمي وغير رسمي آن رابه درستي بشناسد و جو سازماني مساعد براي انجام وظايف و فعاليتهاي كاركنان بوجود آورد واز نيروهاي انساني ومادي موجود با اين مقتضي استفاده كند،وحدت وهماهنگي لازم را ميان اجزا وعناصر سازمان ايجاد كند وهمكاران و زير دستان را به كار و فعاليت موثر بر انگيزد وموجبات رفتار اخلاقي و روحيه آنان را فراهم آورد تا محيطي موثر،كارامد،اثر بخش وپويا وفعال و...بوجود آورد(اديبي،1381) درك وآگاهي مديران ازمفهوم جو درتحليل وعملكرد مديريت بسيارمهم تلقي مي شود چرا كه جو مدارس بر رفتار و روحيه معلمين و دانش آموزان تأثير مي گذارد،جو سازماني علاوه بر تأثيرات زيادي كه در رفتاراخلاقي و روحيه معلمان دارد شديدأ بر شكل گيري خودانگاري دانش آموزان،نگرش آنان به تحصيل و كارها وبرقراري روابط متقابل مطلوب با ديگران نقش اساسي دارد(شيرازي،1373،ص156) سازمان ها از جو يكساني برخوردار نيستند، همانگونه كه اعضا متفاوتند، جو نيز از سازمان به سازمان ديگر متفاوت است ،جو موجب تمايز سازمانها از يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها وفعاليت هاي سازمان را تحت تاثير قرار داده و مي تواند موجب افزايش روحيه و انگيزش كاركنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثيرگذار باشد. جو سازماني به منزله يك پل عمل ميكند،در يك طرف پل جنبه هاي عيني و محسوس سازمان از قبيل ساختار، مقررات و شيوهاي رهبري قرار دارندو در طرف ديگر روحيه و رفتار كاركنان واقع شده است... جو سازماني را مي توان نتيجه رهبري مدير دانست. مدير مؤثر مهارت بسزايي در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني كاركنان دارد. تمامي اين عوامل موجب بهره وري و اثربخشي كاركنان و در نهايت افزايش بهره وري و اثربخشي سازمان مي‌شود به طور مثال، تحقيقات نشان مي دهد جو سازماني رابطه مستقيم با توانايي مدير در برانگيختن كاركنان با برآورده ساختن نيازهاي رواني آنها همچون توفيق طلبي، قدرت و.. دارد. (محبت خواه،2011) شايان ذكر است رفتارتنها تابعي از شيوه هاي رهبري يا ساختار سازماني نيست، بلكه هركس از دريچه هايي كه به رنگ ارزشها،نيازها،و شخصيت خودش است به سازمان مي نگرد و اين همان اداراكاتي است كه در طرز تفكر و رفتارش تاثير مي گذارد. (دسلر،1378) تحقيقات چهل ساله هي گروپ نشان مي دهد جو سازماني تأثير بسزايي بر رفتار كاركنان و عملكرد سازماني دارد. اين بررسيها بيانگرآن است جو متعالي سازمان از يك طرف هزينه‌هاي جابه جايي كاركنان و مقاومت آنان در برابر تغيير را كاهش مي دهد و از سوي ديگر موجب بهبود كيفيت كالا، نو آوري و ريسك پذيري مي شود كه نتيجه نهايي اين تأثيرات افزايش سود آوري و وفاداري مشتريان است. (محبت خواه،2011) سازمان ها نظام هاي اجتماعي هستندكه حيات و پايداري آن ها وابسته به وجود پيوندهاي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل دهنده آنها است . كارآيي و بهره وري هر سازماني تا حد بسيار زيادي درگرو عملكرد مناسب و صحيح كاركنان سازمان ها است. ازجمله عوامل مهم در ارتقاء عملكرد كاركنان در سازمانها اخلاق حرفه اي آنهاست . آموزش و پرورش مهم ترين سازمان علمي وآموزشي جوامع محسوب شده،كه متولي امورتعليم وتربيت انسان ها مي باشند و به همين دليل ماهيت و زير بناي فعاليت هاي آموزشي را اخلاق ذكرمي كند. با توجه به اينكه اخلاق ، به انگيزه هاي زيربنايي رفتارها مي پردازد و رفتارهاي درست و غلط انسان رامورد بحث قرار مي دهد، در عملكرد معلمان،جايگاه بنيادي دارد، رفتار آدمي به گونه اي نامشهود تاثير شگرفي بر معادلات گوناگون سازماني و ملي و در گستره اي وسيع تر جهاني گذاشته و بشر امروزي معيارهاي اخلاقي متفاوتري نسبت به گذشته برگزيده و رفتارهاي ويژه اي به حسب آن از خود بروز ميدهد(مظاهري،1390) در شرايط كنوني رعايت نشدن برخي معيارهاي اخلاقي، نگرانيهاي زيادي را در بخشهاي مختلف جامعه به وجود آورده است. سقوط معيارهاي رفتاري در بخش آموزش، پژوهشگران را واداشته تا در جستجوي مبناهاي نظري در اين رابطه بوده تا بتوانند مسير مناسب اجرايي آن را فراهم سازند. لذا يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. اولين گام در دستيابي به اين اهداف درك صحيح از مفهوم اخلاق و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كاركنان در سازمان مي باشد تا در گام هاي بعدي بر روي اين عوامل دقت لازم صورت پذيرد. ودرنهايت موثر بودن افراد در به ثمررساندن اهداف سازماني بستگي مستقيم به چگونگي روحيه آنها دارد. از اين روست كه توجه به بالا بردن سطح روحيه كاركنان سازماني جاي پرارج و پر اهميتي را در اداره امور سازمانهاي اجتماعي به خود اختصاص داده است. كلمه روحيه نظير كلمات حالت مزاجي به تنهايي معني مشخص و يا خوب و بد ندارد. همان طور كه اطلاع بر حالت مزاجي انسان كه نماينده احوال عمومي بدن است مهم است دانستن روحيه نيز حائز اهميت است زيرا نماينده وضع كلي روابط انساني در يك سازمان است. (شيركوند،1390) به طور خلاصه جو سازماني همانند هواي موجود در يك اتاق است، ما نمي توانيم جو سازماني را ببينيم يا لمس كنيم، اما آن ما را احاطه كرده است و هر چه كه اتفاق مي افتد را تحت تاثير قرار مي دهد و خود نيز از آنچه كه در سازمان مي گذرد، تاثير مي پذيرد وكاركرد مدير،معلم،دانش آموز وميزان پيشرفت ويادگيري دانش آموزان وهمچنين روحيه وسلامت اخلاقي ورواني معلمان را كاملا تحت تأثير قرار ميدهد.(بررسي مفهوم جو سازماني،محبت خواه،حسين،2011) از آنجايي كه معلم در جريان آموزش يك ركن بنيادي محسوب مي شود،نقش كليدي معلم در جريان ياددهي موجب شده است كه متخصصان و صاحب نظران امر آموزش بهبود كيفيت نظام آموزشي جوامع رابه ميزان بسيار مديون بهبود كيفيت عملكرد معلمان بدانند بنابراين آماده سازي معلمان كارآزموده وبا رفتار اخلاقي وبا روحيه از جمله مسائل مهمي است كه بايد برنامه ريزان نظام آموزش وپرورش طريقي را برگزينند كه بتوانند جوي را در مدرسه فراهم آورند تا يادگيرندگان را قادر سازند كه در يادگيري وعملكرد موثر كاراتر باشند0(ارجمند،1383،) بنابراين در اين تحقيق با توجه به اهميتي كه جو سازماني مدرسه در ايجاد اخلاق و روحيه قوي در معلمان مي تواند داشته باشد به برسي رابطه آنها و ارايه راههايي براي بهبود جو سازماني مدارس وبالا بردن رفتار اخلاقي و روحيه معلمان پرداخته خواهد شد. قيمت محصول : 25000 تومان دانلود برچسب تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران مدارس ابتدائي تعيين رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران رابطه بين جوسازماني با اخلاق رفتاري وروحيه آموزگاران،

نويسنده :م
تاريخ: ۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۲۷:۱۸

رابطه بين سود حسابداري ، درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي ودرجه اهرم كل (مركب) باريسك سيستماتيك

رابطه بين سود حسابداري ، درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي ودرجه اهرم كل (مركب) باريسك سيستماتيك


مشخصات فايل

تعداد صفحات 133
حجم 0 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي حسابداري


توضيحات كامل

رابطه بين سود حسابداري ، درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي ودرجه اهرم كل (مركب) باريسك سيستماتيك

هرست مطالب:

چكيده ..........................................................................1

فصل اول : كليات تحقيق

  • . مقدمه ....................................................................3

2-1. بيان مسئله تحقيق .............................................................4

3-1. تاريخچه مطالعاتي ...............................................................6

4-1. اهميت وضروت پژوهش ..........................................................8

5-1. اهداف پژوهش ....................................................................9

6-1. فرضيات تحقيق.....................................................................10

        1-6-1. فرضيه اصلي اول.........................................................10

                    1-1-6-1. فرضيه فرعي اول .........................................10

                    2-1-6-1. فرضيه فرعي دوم ............................................10

                    3-1-6-1. فرضيه فرعي سوم ........................................10

                    4-1-6-1. فرضيه فرعي چهارم .........................................10

        2-6-1. فرضيه اصلي دوم ............................................................10

                    1-2-6-1. فرضيه فرعي پنجم ............................................10

                    2-2-6-1. فرضيه فرعي ششم ........................................10

                    3-2-6-1. فرضيه فرعي هفتم...........................................10

                    4-2-6-1. فرضيه فرعي هشتم ....................................10

                    5-2-6-1. فرضيه فرعي نهم ...........................................10

                    6-2-6-1. فرضيه فرعي دهم .................................... ....10

7-1. مدل تحليلي وشيوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق ..............................11

8-1.مدل تبييني تحقيق.....................................................................15

9-1. تعاريف واژه ها واصطلاحات پژوهش ..........................................16

        1-9-1. بتاي سودحسابداري .........................................................16

        2-9-1. سودحسابداري .............................................................16

        3-9-1. ريسك سيستماتيك ..................................................16

        4-9-1. درجه اهرم ها....................................................17

        5-9-1. درجه اهرم عملياتي .....................................................17

        6-9-1. درجه اهرم مالي ..............................................................17

        7-9-1. اهرم مركب (كل)...................................................................17

        8-9-1. اندازه گيري درجه اهرم مركب .........................................18

فصل دوم : مروري برادبيات تحقيق

1-2. مقدمه...............................................................................20

2-2. اهداف گزارشگري مالي ..................................................21

1-2-2. سودمندي اطلاعات درتصميم گيري .....................................................22

2-2-2. مربوط بودن اطلاعات......................................23

3-2.سودمندي اطلاعات حسابداري..................................................25

            1-3-2. پيش بيني يك رويداداقتصادي ..................................................26

                        1-1-3-2. تجزيه وتحليل دوره هاي زماني ..........................27

                        2-1-3-2. پيش بيني بحران هاي مالي .................................27

                        3-1-3-2.پيش بيني ريسك اوراق قرضه ورتبه بندي آنها..............27

                        4-1-3-2.تجديدساختارشركت.................................................28

                        5-1-3-2.تصميم گيري درمورد اعطاي اعتبار..................................28

                        6-1-3-2. پيش بيني اطلاعات مندرج درصورتهاي مالي ............28

            2-3-2. پيش بيني واكنش بازار............................................29

4-2. تاريخچه بورس واوراق بهاداردرجهان ......................................30

5-2. تاريخچه بورس واوراق بهادارتهران ...........................................30

6-2. تعريف بورس اوراق بهادار.................................................33

7-2. مروري برانواع شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران ...............34

            1-7-2. انواع شركتهاي سرمايه گذاري .....................34

                        1-1-7-2. شركتهاي سرمايه گذاري باسرمايه متغير................34

                        2-1-7-2. شركتهاي سرمايه گذاري باسرمايه ثابت ...................34

                        3-1-7-2. صندوق هاي سرمايه گذاري غيرفعال..........................35

                        4-1-7-2. شركت مادر...............................35

                        5-1-7-2. شركتهاي فعاليت تنوعي...........................36

8-2. سودحسابداري ...........................................................36

            1-8-2. سودمندي ومربوط بودن سودحسابداري ...........................37

            2-8-2. محدوديت هاي سودحسابداري ..................................39

            3-8-2. مفاهيم سود...................................................................39

                        1-3-8-2. سودعملياتي جاري ..........................................40

                        2-3-8-2. سودجامع .......................................................40

            4-8-2. نظريه هاي سود.......................................................42

                        1-4-8-2. نظريه داريي ها ،بدهي ها.........................................42

                        2-4-8-2. نظريه درآمدوهزينه....................................................43

                        3-4-8-2. نظريه استقلال ترازنامه وسودوزيان ............................43

            5-8-2. استدلال انتخاب نظريه سوددرايران.........................................43

9-2. مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي ومدل بازار..............................45

            1-9-2. مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي ............................45

10-2. ضريب حساسيت بتا، ريسك نسبي ..............................................46

            1-10-2. ريسك غيرسيستماتيك (غيربازار)..........................................47

            2-10-2. ريسك سيستماتيك (ريسك بازار).................................47

11-2. نسبتهاي اهرمي .........................................................49

12-2. سه اهرم اصلي .................................................................50

            1-12-2. اهرم عملياتي .......................................................50

                        1-1-12-2.هزينه هاي ثابت عملياتي واهرم عملياتي ..........50              2-1-12-2. درجه اهرم عملياتي .........................................50

                        3-1-12-2. اندازه گيري درجه اهرم عملياتي ..................51

            2-12-2. اهرم مالي .............................................51

                        1-2-12-2. درجه اهرم مالي ...........................52

            3-12-2. ارتباط بين اهرم مالي وعملياتي ...................................52

            4-12-2. تلفيق اهرم عملياتي بااهرم مالي ...................................53

5-12-2. اهرم كل ...........................................................53

                        1-5-12-2. اندازه گيري درجه اهرم مركب ..............................53

            6-12-2. رابطه بين اهرم عملياتي ومالي ومركب ...................................53

13-2. تاريخچه تحقيقات و مطالعات انجام شده ...........................................54

            1-13-2. پيشينه داخلي تحقيق ...................................................54

            2-13-2. پيشينه خارجي تحقيق..........................................58

فصل سوم :روش اجراي تحقيق

1-3. مقدمه ........................................................................66

2-3. روش تحقيق.....................................................................66

3-3. قلمروتحقيق..................................................................66

            1-3-3. قلمروموضوعي ......................................................67

            2-3-3. قلمرومكاني ...................................................67

            3-3-3. قلمروزماني .....................................................67

4-3. روش هاي گردآوري اطلاعات ....................................................67

5-3 . ابزار گردآوري اطلاعات ...........................................................68

6-3. جامعه ونمونه ......................................................68

7-3. فرضيه هاي تحقيق ...........................................................70

            1-7-3. فرضيه اصلي اول .....................................................70

            2-7-3. فرضيه اصلي دوم ....................................................71

8-3. روش تجزيه وتحليل داده ها ..............................................72

            1-8-3. آزمون همبستگي ......................................................73

            2-8-3. رگرسيون چندگانه............................................................74

            3-8-3. چندهم خطي ......................................................74

فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها

1-4. مقدمه ...............................................................77

2-4. شاخص هاي توصيفي متغيرها.......................................77

3-4. آزمون فرضيه ها .........................................................78

            1-3-4. آزمون فرضيه فرعي اول..................................83

            2-3-4. آزمون فرضيه فرعي دوم ..........................86

            3-3-4. آزمون فرضيه فرعي سوم .............................90

            4-4-4. آزمون فرضيه فرعي چهارم ............................93

            5-4-4. آزمون فرضيه اصلي اول ...............................97

            6-4-4. آزمون فرضيه فرعي پنجم ...............................104

            7-4-4. آزمون فرضيه فرعي ششم .............................106

            8-4-4. آزمون فرضيه فرعي هفتم ..................................107

            9-4-4. آرمون فرضيه فرعي هشتم ....................................109

            10-4-4. آزمون فرضه فرعي نهم.........................................111

            11-4-4. آزمون فرضيه فرعي دهم...........................................112

            12-4-4. آزمون فرضيه اصلي دوم ......................................114

5-4. خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها......................................................116

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

1-5. مقدمه ....................................................................................118

2-5. ارزيابي وتشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها .......................118

            1-2-5. نتيجه فرضيه فرعي اول .........................................119

            2-2-5. نتيجه فرضيه فرعي دوم ..........................................119

            3-2-5. نتيجه فرضيه فرعي سوم .......................................120

            4-2-5. نتيجه فرضيه فرعي چهارم .................................................120

            5-2-5. نتيجه فرضيه اصلي اول ............................................121

            6-2-5. نتيجه فرضيه فرعي پنجم .......................................122

            7-2-5. نتيجه فرضيه فرعي ششم .............................................122

            8-2-5. نتيجه فرضيه فرعي هفتم ...................................................123

            9-2-5. نتيجه فرضيه فرعي هشتم..................................................123

            10-2-5. نتيجه فرضيه فرعي نهم ..................................................124

            11-2-5. نتيجه فرضيه فرعي دهم ............................................124

            12-2-5. نتيجه فرضيه اصلي دوم .................................................125

3-5. نتيجه گيري كلي تحقيق .................................................125

4-5. پيشنهادهايي مبتني بريافته هاي تحقيق .............................126

5-5. پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي ...................................127

6-5. محدوديت هاي تحقيق ...................................................127

پيوست ها

جدول 1-3 . شركتهاي موردمطالعه تحقيق....................................130

فهرست منابع فارسي .................................................134

فهرست منابع غيرفارسي .................................................................137

چكيده:

اين تحقيق، به بررسي ارتباط اطلاعات حسابداري با ريسك سيستماتيك شركت ها دربازارسرمايه ايران پرداخته است .در اين تحقيق رابطه تعدادي ا زمتغيرهاي حسابداري ازجمله سودحسابداري ، درجه اهرم عملياتي ، درجه اهرم مالي ، درجه اهرم كل (مركب) به عنوان نمادهايي از اطلاعات حسابداري انتخاب شد ه اند كه با ريسك بازار (سيستماتيك )شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراين تحقيق روش گردآوري اطلاعات ، روش كتابخانه اي وبراي آزمون فرضيه ها ، روش ميداني ونيزاستفاده ازداده هاي تجربي مي باشد .درراستاي اين هدف ، تعداد87 شركت كه اطلاعات موردنياربراي دوره 10 ساله مورد تحقيق   (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند . نتايج تحقيق بيان مي كند كه بين سود حسابداري ودرجه اهرم مالي با ريسك سيستماتيك باسطح اطمينان 90% رابطه مستقيم وجود دارد وبين درجه اهرم عملياتي و درجه اهرم كل با ريسك سيستماتيك رابطه معني داروجودندارد. البته تاثيرمتغيرها برريسك سيستماتيك متفاوت است ، كه تاثيرسودحسابداري برريسك سيستماتيك بيشترازتاثيردرجه اهرم مالي برريسك سيستماتيك ودرجه اهرم مالي بيشتر ازدرجه اهرم كل ودرجه اهرم كل بيشتر از درجه اهرم عملياتي مي باشد.

حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتيجه،هدف هاي حسابداري وروش هاي آن نيز متناسب باتغيير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است.

در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند     در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است.از سوي ديگر ، سرمايه گذاري ازموارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است .

ازعوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است . نقش ريسك وبازده در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست . از ديدگاه نظري ، ريسك به معناي ضرر بالقوه و قابل اندازه گيري سرمايه گذاري است . تا دهه 1950،«ريسك» يك عامل كيفي شمرده مي شد تااين كه با تلاش هري ماركوويتز[1]، ريسك كميت پذير شد و انحراف معيار جريان هاي نقدي طرحهاي سرمايه گذاري درشرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عنوان كميت «سنجش ريسك »معرفي گرديد.

تأثير ريسك يك سرمايه گذاري به ريسك مجموع سرمايه گذاري مستلزم محاسبات«كواريانس» و «ضريب همبستگي »بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گير مي نمود. چندي بعد ، ويليام شارپ[2] ، با تعيين ضريب به عنوان معيار ريسك ، مدل ساده و كاربردي را به دنياي سرمايه گذاري عرضه نمود(اسلامي بيدگلي ، 1375،25)

استفاده از نظريه ها و روش هاي موجود و نيز نظريه پردازي، مستلزم اطلاعات ،به ويژه ، اطلاعات توليد شده درسيستم حسابداري است كه بدون شك ، در بازار نو پاي سرمايه كشورمان به سختي تحصيل مي شود. به همين علت ، شناخت ارتباط بين ريسك بازار و اطلاعات حسابداري ، از اهميت ويژه اي برخوردار است.سايرمطالعات ، بيانگر ارتباط بين نسبتهاي حسابداري وميزان ريسك بازار مي باشد وپيشنهاد مي گردد كه نسبتهاي حسابداري مي توانند درپيش بيني بتاي اوراق بهادار مورد استفاده قرارگيرند ( احمدپور ،1384،19)

كليه مديران وكارگزاران وسرمايه گذاران در شركتهاي پذيرفته شده دربورس باتوجه به نتايج اين تحقيق وباتوجه به سودحسابداري ودرجه اهرم و مالي مي توانند ريسك بازار راپيش بيني كنند وهمچنين ازنتايج اين تحقيق مي توان برداشت كرد كه سود حسابداري درپيش بيني ريسك تواناتراست يادرجه اهرم ها .

2-1 بيان مسئله تحقيق

ازجمله مسايل مهم پيش روي هرسرمايه گذاري درشركتهاي سهامي عام ، مسئله تعيين بازده هرسهم درريسك مربوط به آن است . درحقيقت هرسرمايه گذاردربازارمذكوربه دنبال حداكثركردن منافع خودمي باشد وبه همين منظور چنانچه بتواند بازده ياقيمت اوراق بهاداروريسك مربوط به آن را به نحوصحيح پيش بيني كند ، دراين صورت خواهدتوانست درموردخريد ، نگهداري ويافروش اوراق بهادار ، به درستي ، تصميم گيري نمايد وازاين طريق منافع خودراحداكثرنمايد.

به منظور پيش بيني بازده ياقيمت اوراق بهادار، سرمايه گذاربه يك مدل پيش بيني مناسب نيازمنداست . ازديدگاه علم اقتصادومباني نظري مربوطه ، مدل پيش بيني بازده اوراق بهادار ازجمله سهام ،بايستي توانايي تعيين ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي راداشته باشد .بنابراين ، پيش بيني جريان هاي نقدي آتي اوراق بهاداردربازاربورس ازاهميت خاصي برخوردارخواهدبود. همچنين پيش بيني جريان هاي نقدي آتي درحوزه حسابداري نيزازاهميت خاصي برخورداراست وبراين اساس مدلهايي ارائه شده كه بااستفاده ازسود واجزاي آن بتوان جريان هاي نقدي آتي راپيش بيني نمود. برهمين اساس برسودحسابداري تاكيدفراوان شده وبسيارموردتوجه محققين به خصوص ،درحوزه حسابداري قرارگرفته است .

ريسك حاضر، صورت وظاهرواحدهاي اقتصادي واقتصادجهاني وسراسري رانشان مي دهد . يك مؤسسه بازرگاني موفق فقط روي سود متمركز نمي باشد ، بلكه به مديريت ريسك صحيح نيز توجه دارد ، ريسك وبازده باهم حركت مي كنند وبه حداكثررساندن بازده به وسيله ريسك ضروري     مي باشد . اهرم ها به كاربرد منابع ووجوهي كه براي شركت هزينه ايجاد مي كند اشاره دارد . هرچه اهرم مورد استفاده ياميزان بدهي ها ، سهام ممتازي كه براي شركت هزينه ثابت ايجاد مي كند بيشتر باشد ريسك مالي بيشتر مي شود . ريسك ناشي ازاهرم معمولا دركنترل مديريت است . نتايج تحليلي اظهارمي كند كه عامل تعيين كننده ريسك سيستماتيك شامل : درآمدها ، رشد فروش ، ارزش دفتري ، سود سهام ، درجه اهرم عملياتي (DOL ) ، درجه اهرم مالي ( DFL ) ، بازده بازار وريسك بي خطر مي باشد . ماندركر و رهي[3] درتحقيقي بيان كرده است كه DOL,DFL به طور مثبت ومستقيم يك قسمت بزرگي از تغيرات ريسك سيستماتيك راتوضيح مي دهد . همچنين هافمن[4] بيان كرده است كه ريسك سيستماتيك رابطه مستقيم با DFL ورابطه معكوس با DOL دا رد . لذا دراين تحقيق به بررسي رابطه سود حسابداري و درجه اهرم عملياتي ، مالي وكل پرداخته مي شود تابتوان مدلي مفيد براي تصميم گيري سرمايه گذاران معرفي كرد . طبق مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي فرض مي شود ، يكي ازعوامل مهم كه باعث نوسان دربازده مي شود ريسك سيستماتيك است . بنابراين ، ريسك سيستماتيك يك عامل مهم درتعيين بازده مورد انتظار خواهدبود درنتيجه سوالات زير پيش  مي آيد كه :


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ]