کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
عضویت در سایت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی:
ورود اعضا
  نام کاربری:
  پسورد:
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت
نويسنده :م
تاريخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۴۸:۲۲

پايان نامه بررسي سطح سرمي پروكلسيتونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

پايان نامه بررسي سطح سرمي پروكلسيتونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

فرمت فايل : doc

حجم : 398

صفحات : 95

گروه : دكترا

توضيحات محصول :

پايان‌نامه  دكتري رشتة پزشكي 

 

عنوان:

بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل


 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: كليات 1

1-1- مقدمه و بيان مسئله 2

2-1 تعريف واژه‌هاي كليدي 3

3-1 اهداف و فرضيات 4

1-3-1 هدف كلّي 4

2-3-1 اهداف اختصاصي 4

3-3-1 هدف كاربردي 5

4-3-1 فرضيات يا سؤالات تحقيق 5

فصل دوم: پيشينه تحقيق 7

1-2 مباني نظري 8

1-1-2 بيماري سل 8

2-1-2 اپيدميولوژي 9

3-1-2 اتيولوژي 11

4-1-2 مورفولوژي و مشخصات مايكوباكتريوم توبركلوزيس 12

5-1-2 آسيب شناسي 13

6-1-2 تظاهرات باليني 15

7-1-2 تشخيص سل 31

8-1-2 درمان سل 37

9-1-2 پايش پاسخ به درمان 39

10-1-2 سل مقاوم به درمان 39

11-1-2 پيشگيري 40

2-2 مطالعات مشابه 41

1-2-2 مطالعات داخلي 41

2-2-2 مطالعات خارجي 42

فصل سوم: مواد و روش ها 44

1-3  نوع مطالعه 45

2-3  محيط پژوهش 45

3-3  جامعه آماري و حجم نمونه 45

4-3  روش گردآوري اطلاعات 45

5-3  روش تجزيه و تحليل داده ها و بررسي آماري 46

6-3  معيار ورود 46

7-3  معيار خروج 46

8-3  ملاحظات اخلاقي 46

9-3  محدوديت مطالعه 47

10-3  متغير هاي مطالعه 48

11-3  روش آزمايشگاهي 49

فصل چهارم: نتايج 52

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 73

پيشنهادات 80

منابع 81

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 1-4 : توزيع جنسي بيماران مورد مطالعه 53

نمودار 2-4 : توزيع سني بيماران مورد مطالعه 54

نمودار 3-4 : توزيع بيماران به تفكيك سطح تحصيلات 55

نمودار 4-4 : توزيع بيماران به تفكيك شغل آنها 53

نمودار 5-4 : توزيع بيماران به تفكيك محل سكونت 57

نمودار 6-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه مصرف سيگار 58

نمودار 7-4 : توزيع بيماران به تفكيك وضعيت تاهل 59

نمودار 8-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه ابتلا به سل قبلي 60

نمودار 9-4 : توزيع بيماران به تفكيك سابقه خانوادگي سل 61

نمودار 10-4 : توزيع بيماران به تفكيك شكايت اصلي هنگام اولين مراجعه و تشخيص  بيماري توسط پزشك 62

نمودار 11-4 : توزيع بيماران به تفكيك روش هاي تشخيصي بيماري 63

نمودار 12-4 : توزيع بيماران سطح ESR در بيماران قبل و بعد از درمان 64

نمودار 13-4 : سطح CRP در بيماران قبل و بعد از درمان 65

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 1-4 : : ارتباط ميان سن و جنس و PCT بيماران 67

جدول 2-4 : ارتباط ميان روش تشخيص و PCT بيماران 68

جدول 3-4 ارتباط ميان سطح ESR و CRP و PCT بيماران….......................................70…

جدول  4-4: ارتباط ميان نوتروفيل و لنفوسيت و سطح PCT بيماران................................................... 71

جدول 5-4: : تعيين ميانگين سطح PCT قبل و بعد از درمان..................................................72

 

فهرست علائم اختصاري                                     ABBREVIATIONS

 

 

ARDS                 adult respiratory distress syndrome

CT                      computerized topography

LP                       lumbar puncture

MDR-TB            multi drug resistance tuberculosis

MRI                    magenetic resonance imaging

SPSS                  statistical package for social sciences

PCT                    procalcitonin

ESR                    Erythrocyte sedimentation rate

CRP                   C-reactive protein

POLY                 Polymorphonuclear

WHO                 World health organization

HIV                 Human immunodeficiency virus

AFB                   Acid-fast bacillus 

CXR                Chest X-ray

SIADH              Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone

ADA                Adenosine deaminase

CNS                Central nervous system

CSF               Cerebrosoinal fluid

PCR                Polymerase chain reaction

TST                Tuberculin skin test

BCG               Bacille Calmette-Guerin (vaccine)

F/U                Follow up

 

چكيده  

 

بررسي سطح سرمي پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل فعال ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل

مقدمه : سازمان بهداشتي جهان بيان ميدارد كه تقريبا يك سوم جمعيت جهان به ميكروب سل آلوده و در خطر ابتلا به بيماري سل قرار دارند و هر ساله حدود 9 ميليون نفر به سل فعال مبتلا شده و 5/1 تا 2 ميليون نفر در اثر اين بيماري جان مي سپارند . با توجه به رشد بالاي آمار مبتلايان به بيماري سل با در نظر گرفتن اين نكته كه بهترين راه پيشگيري از ابتلا به بيماري سل, درمان بيماران مبتلا و افراد آلوده مي باشد ، بنابراين تشخيص بيماران مبتلا به سل در مراحل اوليه با روش هاي نوين و مقرون به صرفه امري ضروري مي نمايد. پروكلسي تونين يك ماركر التهابي است . سطح پروكلسي تونين در بيماران مبتلا به سل ريوي در مطالعات متعدد نتايج متناقضي داشته است. هدف از طرح اين مطالعه مقايسه سطح سرمي پرو كلسي تونين در مبتلايان به سل ريوي قبل وبعد از درمان مي باشد .

 

مواد و روش ها :در اين مطالعه مورد شاهدي ، براي بيماراني كه با تشخيص سل ريوي فعال در طي يك ونيم سال مطالعه ما به مركز بهداشت مراجعه كرده بودند تحت عنوان گروه مورد چك ليستي تهيه و پر گرديد و اخذ نمونه سرمي جهت بررسي آزمايشگاهي از اين افراد انجام شد و همچنين در انتهاي ماه پنجم و ششم بعد از درمان در صورتي كه بيماران بهبود يافته و اسمير خلط آنها هم منفي شده بود بار ديگر نمونه سرمي جهت بررسي آزمايشگاهي اخذ گرديد و تحت عنوان گروه كنترل قرار گرفتند و پس از تكميل چك ليست ها و انجام آزمايشات لازم اطلاعات حاصل را وارد برنامه آناليز آماريSPSS.v. 16  كرديم و مورد تجزيه و تحليل قرار داديم .

نتايج: در اين مطالعه از42 بيمار 55 درصد مرد و 45 درصد زن بودند و ميانگين سني افراد 54/12 ± 48/45 سال و اكثريت با 30مورد(71/4 درصد) بين 35 سال تا 65 سال سن داشتند . اكثر بيماران(59/5 درصد) روستايي و كشاورز و دامدار بودند. با توجه به نتايج مطالعه تعداد 11 نفر سابقه فاميلي ابتلا به سل در اقوام درجه يك را داشتند كه مبتلا به سل فعال شده اند. وسرفه با 45/2 درصد شايع ترين يافته در بين بيماران مورد مطالعه بود. ونزديك به 50 درصد بيماران با اسمير خلط تشخيص داده شده اند. وميانگين ESR قبل از شروع درمان 87/21±45/88، ميانگين CRP قبل از شروع درمان 98/3±7/16 بوده و سطح اين دو با درمان به صورت معني داري كاهش يافت(p<0/001). شمارش نوتروفيل ها قبل از شروع درمان 3230±6110 سلول در ميلي ليتر و شمارش لنفوسيت ها قبل از شروع درمان 3161±6221 سلول در ميلي ليتر بود و تعداد نوتروفيل ها(p=0/01) و لنفوسيت ها(p=<0/001) با درمان به صورت معني داري كاهش يافت . ميانگين PCT قبل درمان 98/0±25/1 و با درمان به صورت معني دار كاهش يافته  (p<0/001) و به 11/0±40/0 رسيد. همچنين قبل درمان 81 درصد بيماران PCT بالاتر از 5/0 داشته كه بعد از درمان به 23/8درصد كاهش يافت.

 

نتيجه گيري:  از مطالعه چنان بر مي آيد كه ميزان PCT در بيماران مبتلا به سل اردبيل هنگام مراجعه بسيار بالاتر از موارد مشابه در مطالعه ديگر بوده است پس احتمالاً بتوان از آن در شناسايي بيماران مبتلا به سل استفاده كرد. البته لازم به ذكر است كه بايد مطالعه ديگري در اين راستا و با وجود گروهي شاهد صورت گيرد تا ميزان حساسيت و اختصايت آن در بيماران سلي بدست آيد. همچنين در اين مطالعه مشاهده شد كه ميزان ESR و CRP و تعداد گلبول هاي سفيد با روند درمان كاهش چشمگير پيدا مي كنند و از اين رو ماركرهاي بسيار خوبي جهت F/U بيماران و مشاهده روند بهبودي آنان به شمار آيند

كلمات كليدي: سل ريوي ، پروكلسي تونين ، ماركر التهابي

 

 

ABSTRACT

 

Serum level of procalcitonin in patient with active pulmonary tuberculosis and compare with control group

 

Introduction: About one third of the world's population is infected with tuberculosis (TB) and each year, about 1.5 to 2 million people die from TB. Procalcitonin (PCT) is an inflammatory marker that its level has variable results. The aim of this study was to compare serum PCT before and after treatment in patients with pulmonary TB.

Methods: This was a case-control study that has been done on patients with pulmonary TB. Data were collected by check list and serum samples were taken for laboratory analysis at the beginning and after six months of treatment and analyzed by SPSS.16 software.

Results: Forty-two patients with active pulmonary TB entered in this study. The mean age of the patients was 45.48 ± 12.54 years and 54.8% of them were male. Most of the patients (59.5 %) were rural. There was a family history of TB in 26% of patients. The most common symptom (45.2%) was cough. The mean ESR and CRP before treatment were 45.88 ± 21.87 and 7.16 ± 3.98 respectively that were reduced statistically significant after treatment (P<0.001). Neutrophil counts before treatment was 6221 ± 3161 Cells per ml. and decreased statistically significant after treatment (P=0.01). Mean PCT prior to treatment was 1.25 ± 0.98 ng/ml. and 81% of the patients have PCT higher than 0.5 to 5. After treatment PCT level reduced significantly (P<0.001).

Conclusion: Our results showed that the PCT levels in pulmonary TB were high in active disease and may be used for follow-up as a discriminative marker between active and cured pulmonary TB and predict treatment response.

 

Keywords: Pulmonary tuberculosis, Procalcitonin, inflammatory marker

قيمت محصول : 145000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۴۸:۲۱

پايان نامه جايابي بهينه كليدهاي قابل كنترل از راه دور در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش تلفات به روش هيوريستيك

پايان نامه جايابي بهينه كليدهاي قابل كنترل از راه دور در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش تلفات به روش هيوريستيك

فرمت فايل : pdf

حجم : 2757

صفحات : 162

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

پايان نامه جايابي بهينه كليدهاي قابل كنترل از راه دور در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي جهت افزايش قابليت اطمينان و كاهش تلفات به روش هيوريستيك


چكيده 

مطالعات علمي شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي با رويكردهايي عملي و كاربردي در جهت بهبود وضعيت طراحي و نيز بهره برداري از اين بخش از صنعت قدرت همواره سهم عمدهاي از مطالعات سيستم قدرت را به خود اختصاص داده است. يكي از روشهاي اصولي در جهت بهبود وضعيت اين شبكه ها، ايجاد اتوماسيون با اهدافي نظير افزايش قابليت اطمينان و كاهش تلفات انرژي سالانه ميباشد. اما، به واسطه هزينه بالاي ادوات كليدزني سيستمهاي اتوماتيك، ابتدا بايد توجيه اقتصادي طرح اتوماسيون، جنبه هاي عملياتي شدن آن را تقويت كند. بنابراين بررسي همه جانبه مزاياي فني و اقتصادي حاصل از قرارگيري كليدهاي اتوماتيك در قالب يك مساله بهينه سازي با مضمون جايابي چند منظوره ادوات كليدزني كنترل پذير در شبكه توزيع، ميتواند توجيه مناسبي را از لحاظ فني و اقتصادي براي طرح مذكور ارايه دهد. در اين پايان نامه سعي شده است تا ضمن مطالعه و تحقيق در دو حيطه تخصصي كاملاً جدا از مطالعات شبكه توزيع، با ارايه رويكردي نوين در بحث جايابي كليدهاي كنترل پذير از راه دور يا به اختصار كليدهاي اتوماتيك، توجيه فني و اقتصادي مطلوب و دقيقتري از طرح اتوماسيون در شبكه هاي توزيع ارايه شود. در اين ميان ابتدا ضمن بيان اهميت موضوع پژوهش از دو ديدگاه علمي و كابردي به ذكر مقايسه اي جامع در رويكردهاي پيشين بحث جايابي كليد اقدام ميگردد. سپس با ارايه فرمولاسيون جديدي براي مساله جايابي چند منظوره كليدهاي اتوماتيك به همراه طرحي بهينه براي هماهنگي كليدهاي اتوماتيك، روشي ابتكاري براي حل چنين مساله اي پيشنهاد ميگردد. در نهايت، به استناد نتايج پياده سازي بر روي شبكه تستي توسعه يافته در اين تحقيق، توجيه اقتصادي مطلوبي بر اساس رويكرد پيشنهادي در اين پايان نامه، جهت طرح اتوماسيون ارايه خواهد گرديد. 

مقدمه 

شبكه توزيع يكي بخشهاي سه گانه سيستمهاي قدرت ميباشد و به عنوان مرحله نهايي از زنجيره توليد و انتقال انرژي الكتريكي به محل مصرف شناخته ميشود. يكي از روشهاي اصولي در جهت بهبود وضعيت طراحي و بهره برداري از اين شبكه ها، بحث اتوماسيون سيستم توزيع ميباشد. اما آنچه در بحث اتوماسيون همواره نكته ابهامي براي عملياتي شدن آن ميباشد قيمت بالاي ادوات كليدزني كنترل پذيري

است كه ابزار اصلي مديريت آرايش بلادرنگ شبكه تلقي ميگردند. اين مهم لازم مي دارد كه اين ادوات به گونه اي بهينه جايابي گردند تا توجيه اقتصادي سود حاصله از اجراي اتوماسيون در اين شبكه ها جنبه هاي عملياتي شدن آن را تقويت كند. اما رويكردهاي مطرح شده تاكنون نتوانسته اند توجيه اقتصادي صحيحي از جايابي كليد و طرح اتوماسيون ارايه دهند. چرا كه تنها يك هدف را دنبال كرده و مزاياي اقتصادي طرح را به صورت همه جانبه در مدل اقتصادي تحليل نكرده اند. اين مهم به اين دليل قابل اهميت است كه مكان كليدهاي مانور اتوماتيك به طور همزمان ميتواند هم بر قابليت اطمينان شبكه و هم بر تلفات آن تاثير گذارد. لذا بررسي همه جانبه مزاياي فني و اقتصادي طرح اتوماسيون در بحث جايابي چندمنظوره ادوات كليدزني كنترل پذير شبكه احتمالاً ميتواند توجيه اقتصادي صحيحي را براي عملي شدن اتوماسيون ارايه دهد. اين هدف، رسالت اصلي اين تحقيق خواهد بود كه با جايابي بهينه چندمنظوره ادوات كليدزني كنترل پذير، بر مبناي يك طرح منطقي از اعمال اتوماسيون توانسته است توجيه به مراتب دقيق تري را از جنبه هاي اقتصادي و فني حاصل از طراحي و بهره برداري شبكه هاي توزيع اتوماتيك ارايه دهد. 

در فصل اول از اين پايان نامه با تشريح بحث جايابي كليد اتوماتيك، به بيان اهميت موضوع اين پژوهش از ديدگاه علمي و كاربردي پرداخته و با بيان پيشينه اين تحقيق به فضاهاي خالي و نكات ناديده در مساله مورد بحث اشاره خواهيم كرد. در فصل دوم بياني كلي از فرمولاسيون مساله جايابي چند منظوره كليدهاي اتوماتيك پيشنهاد ميگردد و سپس با بيان پيچيدگي هاي تحليل يكپارچه اين فرمولاسيون از طريق ابزارهاي متداول بهينه سازي، به ارايه فرمولاسيون تفكيك شده اي در مواجهه با اين مساله اقدام گرديده و نهايتاً روش پيشنهادي در دو فضاي تفكيك شده تحليل ميگردد. فصل سوم بررسي آماري شاخص هاي برگرفته از نتايج پياده سازي در سيستم تست مورد مطالعه را پيش رو خواهد گذاشت و در فصل چهارم نيز بررسي آناليز حساسيت طرح پيشنهادي در اثر تغييرات حدي پارامترهاي اقتصادي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. فصل پنجم نيز براي اثبات عملكرد مطلوب و دقت نيل به جواب بهينه در رويكرد پيشنهادي تدوين گرديده است. 

پيوست در نظر گرفته شده در انتهاي اين پايان نامه نيز به عنوان بخشي اصلي از اين پايان نامه، تنها به جهت پيوستگي مطالب اصلي و گريز از حواشي اطلاعاتي در انتهاي پايان نامه بيان گرديده است. در پيوست- الف- ساختارهاي نوين شبكه توزيع در قالب تشريح نقاط قوت و ضعف آنها از ديدگاه تلفات و قابليت اطمينان بررسي شده است. پيوست-ب-روشهاي آناليز پخش بار شبكه توزيع را مورد تشريح قرار داده است. در پيوست -ج- مطالعه اي فشرده و جامع بر روي قابليت اطمينان و مفهوم آن در شبكه توزيع همراه با بررسي مفهومي انديس هاي مربوطه و ديدگاه هاي موجود در ارزيابي مالي قابليت اطمينان شبكه توزيع بررسي خواهند شد. در پيوست- د- نيز دو پارامتر اساسي تحليل مساله تشريح گرديده است.

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۹ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۷:۱۲

پژوهش تأثير سيستمهاي انفورماتيك در عملكرد شركت تعميرات انتقال (اختر برق)

پژوهش تأثير سيستمهاي انفورماتيك در عملكرد شركت تعميرات انتقال (اختر برق)

فرمت فايل : doc

حجم : 289

صفحات : 230

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

پژوهش تأثير سيستمهاي انفورماتيك در عملكرد شركت تعميرات انتقال (اختر برق)

( به همراه پرسشنامه مربوطه («پرسشنامه تاثير سيستم‌هاي انفورماتيك در عملكرد شركت اختر برق اصفهان»))

چكيده

«سيستم‌هاي انفورماتيك» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» هر دو مفاهيمي هستند مهم و اساسي كه تحقيق بر روي هر يك و استفاده از ثمرات آن در پياده سازي و تحقق كامل ان دو در مراكز صنعتي، سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد.

اگر چه هر يك از سيستم‌هاي فوق به تنهايي داراي اهميت بسيار و از سوي ديگر پيچيدگي‌هاي خاصي نيز مي‌باشند وليكن مهم آن است كه بتوان  با شناخت و احاطه كامل بر روي هر كدام بصورت جداگانه دست به تركيب و درآميختن اين دو با هم زد. بكارگيري هماهنگ و توامان سيستمهاي فو‌ق‌الذكر افزايش در كارآيي و بهره‌وري فراواني را براي مجموعه بدنبال خواهد داشت.

در تحقيق انجام گرفته تمامي تلاش محقق بر آن است تا مفاهيم درست و كاملي از «سيستم‌هاي انفورماتيك» و «سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات» ارائه نموده و بدنبال آن تاثير اين دو را بر يكديگر بيان نمايد.

براي دستيابي به اين هدف «شركت تعميرات انتقال» كه وظيفه نگهداري و تعميرات شبكه انتقال نيروي منطقه مركزي ايران را عهده‌دار مي‌باشد و «سيستم نگهداري و تعميرات» را بعنوان مبناي اصلي كاركرد خود انتخاب نموده و سالها است كه از اين سيستم استفاده مي‌كند. بعنوان «جامعه مورد مطالعه» اين تحقيق برگزيده شده است. در ضمن با بكارگيري توامان «سيستم‌هاي انفورماتيك» در اين شركت فضاي مناسبي براي رسيدن به هدف پژوهش بدست آمده است.

در ادامه با استفاده از روش «توصيفي ـ پيمايش» و پرسشنامه بعنوان ابزار تحقيق به آزمون سئوالات تحقيق پرداخته و نتايج حاصل از آزمون‌ها را بدست آورديم.

سپس بررسي تاثير ايجاد شده بصورت تفصيل بيان شده است و وجوه مختلف اين تاثير نيز در آزمونهاي مختلف اندازه‌گيري شده است.

در پايان ملاحظه مي‌شود كه حاصل اين سنجش نشانگر تاثير مطلوب و بسزاي «سيستم‌هاي انفورماتيك» بر روي عملكرد شركت مي‌باشد.

تاثيرگذاري بيشتر «سيستم‌هاي انفورماتيك» بر روي عمليات «نگهداري» نسبت به «تعميرات» و رتبه‌بندي تاثيرات در هر بخش و بالاخره جمع‌بندي نهايي كه بيانگر حاصل اين پژوهش مي‌باشد، در طول تحقيق به تفصيل ارائه مي‌گردد.

فهرست

پيشگفتار

چكيده 

فصل اول: كليات تحقيق                  1 

مقدمه                                   2 

الف ـ تبيين موضوع تحقيق                 4 

ب ـ اهميت موضوع                         7 

ج ـ اهداف                               9 

د ـ سئوالات اصلي (اساسي)                 10

هـ ـ تاريخچه كوتاه                      11

و ـ متدلوژي تحقيق                       14

ز ـ تعريف عملياتي واژه‌ها                14

ح ـ مباحث فصول آينده                    15

فصل دوم: مباني نظري و سير تطور موضوع         17

مقدمه                                   18

بخش اول                                 20

1- تكنولوژي                              20

2- سيستم‌هاي تكنولوژي اطلاعات              23

3- تعريف تكنولوژي اطلاعات                 24

4- تاريخچه تكنولوژي اطلاعات               28

5- كاربردهاي سيستم تكنولوژي اطلاعات در سازمان 30 

الف ـ كاربرد عملياتي                30

ب ـ كاربرد اطلاعاتي                  33

ج ـ كاربرد آموزشي                   36

6- پياده سازي سيستم تكنولوژي اطلاعات     38

بخش دوم                                      44

1- جايگاه سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات     44

2- تعريف سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات      46

3- لزوم استفاده از سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات    47 

4- معايب ناشي از نداشتن سيستم‌هاي نگهداري و تعميرات   48 

5- انواع روشهاي نگهداري و تعميرات        50

الف ـ نگهداري و تعميرات به منظور بهبود 50

ب ـ نگهداري و تعميرات در هنگام بروز اشكال 51 

ج ـ نگهداري و تعميرات پيشگيري         52

د ـ نگهداري و تعميرات پيشگويي كننده   53

هـ ـ نگهداري و تعميرات بهره‌ور فراگير  54

6- نگهداري و تعميرات در سازمان‌ها         56

7- نگهداري و تعميرات در شبكه انتقال نيرو 57

بخش سوم                                      59

1- تئوري هاي مبتني بر عامل تاثير         59

الف ـ جبر تكنولوژي                    59

ب ـ جبر سازماني                       61

ج ـ ديدگاه اقتضاء و ضرورت             62

2- انواع تاثير تكنولوژي بر سازمان       63

1-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيك بر اقتصاد سازمان 63 

2-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيك بر ساختار سازمان 67 

3-2- تاثير سيستم‌هاي انفورماتيك بر عملكرد سازمان 72 

الف ـ تاثير بر مهندسي مجدد منابع انساني 72 

ب ـ تاثير بر استراتژي سازمان    74

ج ـ تاثير بر متمايز ساختن عملكرد سازمان 75 

د ـ تاثير بر كارايي عمليات      76

هـ ـ تاثير بر طراحي مجدد گردش كار  77 

بخش چهارم                                    79

مهمترين تحقيقات پيرامون تكنولوژي اطلاعات و عملكرد سازمان  79 

برگزيده تحقيقات انجام گرفته در ايران    84

خلاصه                                    88

فصل سوم: روش تحقيق                           89

مقدمه                                   90

1- روش تحقيق                             91

الف ـ بررسي‌هاي موردي                  92

ب ـ بررسي‌هاي آزمايشگاهي               93

ج ـ منابع دست دوم                     94

د ـ روش تحقيق از راه بررسي يا پيمايش  94

2- تحليل عملي روش                       95

3- مدل تئوري و متغيرهاي مورد آزمون      96

4- متغيرهاي سئوالات فرعي                 97

5- معيارهاي سئوالات فرعي                 98

6- جامعه آماري و روش جمع‌آوري اطلاعات     99

7- جامعه نمونه و پايايي و روايي پرسشنامه 100

خلاصه                                    104

فصل چهارم: تجزيه و تحليلي اطلاعات             105

مقدمه                                   106

1- ويژگي‌هاي جامعه آماري                  107

الف ـ تركيب جامعه آماري از نظر مدرك تحصيلي    108

ب ـ تركيب جامعه آماري از نظر موقعيت شغلي 109

ج ـ تركيب جامعه آماري از نظر سابقه كار 110

2- آزمون سئوالات تحقيق                   111

الف ـ سئوالات مرتبط                   112

ب ـ نوع و نحوه انتخاب تكنيك‌هاي آماري 112

3- سئوال فرعي اول                       114

4- سئوال فرعي دوم                       118

5- سئوال فرعي سوم                       121

6- سئوال فرعي چهارم                     125

7- مجموع كليه سئوالات فرعي (سئوال اصلي پژوهش)    128

8- تحليل واريانس                        132

9- تحليل واريانس سئوال فرعي اول         133

10- تحليل واريانس سئوال فرعي دوم        137

11- تحليل واريانس سئوال فرعي سوم        143

12- تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم      149

خلاصه                                    154

فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات             156

مقدمه                                   157

1- نتايج تحقيق                           158

2- نتايج تحليلي تحقيق                    159

3- محدوديت‌ها                             162

4- پيشنهادات                             163

منابع                                        167

الف ـ منابع فارسي                       168

ب ـ منابع انگليسي                       171

ضميمه                                        174

فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره 1-2 : كاربردهاي تكنولوژي اطلاعات در زمينه‌هاي اطلاعاتي و عملياتي                                      39

نمودار شماره 2-2 : معيارهاي سنجش بكارگيري اطلاعات        64 

جدول شماره 3-2 : طبقه‌بندي معيارهاي تكنولوژي     80 

جدول شماره 1-3 : محاسبه واريانس سئوال‌ها و واريانس كل     102

جدول شماره 2-3 : آلفاي كرونباخ هر سئوال      103

نمودار شماره 1-4 : تركيب جامعه آماري به لحاظ مدرك تحصيلي     109

نمودار 2-4 : تركيب جامعه آماري به لحاظ موقعيت شغلي       110

نمودار 3-4 : تركيب جامعه آماري به لحاظ سابقه كار         111

جدول 1 : پرسش‌هاي مرتبط با سئوالات فرعي        112

جدول س 1-1 : پرسش‌هاي مرتبط با سئوال فرعي اول        114

جدول س 1-2 : رتبه‌بندي پرسش‌ها                 115

جدول س 1-3 : آزمون فريدمن سئوال فرعي اول     115

نمودار 4-4 : رادارچارت سئوال فرعي اول        117

جدول س 2-1 : پرسشهاي مرتبط با سئوال فرعي دوم    118

جدول س 2-2 : رتبه‌بندي پرسش‌ها                 119

جدول س 2-3 : آزمون فريدمن سئوال فرعي دوم     119

نمودار 5-4 : رادارچارت سئوال فرعي دوم        121

جدول س 3-1 : پرسشهاي مرتبط با سئوال فرعي سوم    122

جدول س 3-2 : رتبه‌بندي پرسش‌ها                 123

جدول س 3-3 : آزمون فريدمن سئوال فرعي سوم     123

نمودار 6-4 : رادارچارت سئوال فرعي سوم        124

جدول س 4-1 : پرسشهاي مرتبط با سئوال فرعي چهارم      125

جدول س 4-2 : رتبه‌بندي پرسش‌ها                 126

جدول س 4-3 : آزمون فريدمن سئوال فرعي چهارم      126

نمودار 7-4 : رادارچارت سئوال فرعي چهارم      128

جدول س 5-1: مجموع سئوالات تحقيق               129

جدول س 5-2 : رتبه‌بندي سئوالات                 130

جدول س 5-3 : آزمون فريدمن كليه سئوالات        130

نمودار 8-4 : رادارچارت كليه سئوالات فرعي      131

جدول 6 : تحليل واريانس سئوال فرعي اول از نظر مدرك تحصيلي     133

جدول 7 : تحليل واريانس سئوال فرعي اول از نظر موقعيت شغلي     135

جدول 8 : تحليل واريانس سئوال فرعي اول از نظر سابقه كار       136

جدول 9 : تحليل واريانس سئوال فرعي دوم از نظر مدرك تحصيلي     138

جدول 1-9 : آناليز سئوال فرعي دوم از نظر مدرك تحصيلي      139

جدول 10 : جدول LSD سئوال فرعي دوم           139

جدول 11 : تحليلي واريانس سئوال فرعي دوم از نظر موقعيت شغلي                                            140

جدول 12 : تحليل واريانس سئوال فرعي دوم از نظر سابقه كار      142

جدول 13 : تحليل واريانس سئوال فرعي سوم از نظر مدرك تحصيلي                                             144

جدول 14 : تحليل واريانس سئوال فرعي سوم از نظر موقعيت شغلي                                             145

جدول 1-14 : آناليز سئوال فرعي سوم از نظر موقعيت شغلي     146

جدول 15 : جدول LSD سئوال فرعي سوم           147

جدول 16 : تحليل واريانس سئوال فرعي سوم از نظر سابقه كار      148

جدول 17 : تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم از نظر مدرك تحصيلي                                           150

جدول 18 : تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم از نظر موقعيت شغلي                                           152

جدول 19 : تحليل واريانس سئوال فرعي چهارم از نظر سابقه كار                                             153

 

فهرست منابع

الف ـ منابع فارسي

 • اخوان صراف، احمدرضا.، (1378)، سرمايه‌گذاري در تكنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملكرد تجاري، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دهم ص 59-72
 • آذر، عادل.،  مؤمني، منصور.، (1379): آمار و كاربرد آن در مديريت، انتشارات  سمت.
 • اسدي، ابوالقاسم.، (1370): اطلاعات و نظامهاي اطلاعاتي در مديريت، مجله مديريت دولتي، دوره جديد شماره دوم، 18-1.
 • اميراحمدي.، اچ‌والاس، سي.، (1379): تكنولوژي اطلاعات، سازماندهي توليد و توسعه اقتصادي، ترجمه عليرضا طيب، نشر نصير.
 • ايران نژاد پاريزي، مهدي.، (1378): روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، نشر مديران.
 • بابايي، محمود.، (1378): نيازسنجي اطلاعات، انتشارات مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.
 • برچ، جن. و نيستكي، گري‌گراد.، (1371): سيستم‌هاي اطلاعاتي در تئوري و عمل، ترجمه منوچهر غيبي، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي.
 • برنيكرهوف، روبرت اُ.، درسلر، دنيس اي.، (1377): اندازه‌گيري بهره‌وري، ترجمه دكتر محمود عبدالله‌زاده، نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 • برينكرهوف، روبرت.، اً درسلر.، دنيس اي.، (1377): اندازه‌گيري بهره‌وري، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، انتشارات دفتر پژوهشي فرهنگي.
 • بيطرف، حبيب‌الله.، (1381): ساختار وزارت نيرو، پيك برق، سال هشتم، شماره 333. شنبه 21 ارديبهشت، ص 2.
 • جي. اي. پي. ام (مهندسين نگهداري و تعميرات ژاپن).، (1377): نگهداري و توليدات بهره‌ور فراگير، ترجمه علي حاج شير محمدي، انتشارات مديريت صنعتي.
 • چلنجر، جان.اي.، (1381): ساختار آينده محيط كار، ترجمه مهري فهيمي، مجله تدبير شماره 128، آذرماه 1381، ص 28.
 • حاج شيرمحمدي، علي.، (1377): برنامه‌ريزي نگهداري و تعميرات، انتشارات غزل.
 • حسن‌زاده، مريم.، (خرداد 1381): يادگيري الكترونيكي، مجله تدبير سال سيزدهم، شماره 122.
 • دفت، ريچاردال.، (1378): مباني تئوري و طراحي سازمان، ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
 • رشيد كابلي، مجيد.، و رنجبريان، بهرام.، (1371): تكنولوژي و مديريت تاثير تكنولوژي بر ساختار سازماني. مجله مديريت دولتي، دوره جديد، شماره 16 ص 88 – 110.
 • رومي، مهرداد.، (1379): طراحي سيستم اطلاعات مديريت (M.I.S) نگهداري و تعميرات در شركت شير منطقه‌اي اصفهان، مركز آموزش مديريت دولتي.
 • سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازي، الهي.، (1379): روشهاي تحقيق در علوم رفتاري انتشارات آگاه.
 • شائمي برزكي، علي.، (1372): تاثير تكنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي اصفهان. دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداري و اقتصاد.
 • غفراني، فاطمه.، ملك‌پور، مهشيد.، (1375): نقش مديريت منابع اطلاعاتي در كنترل و توسعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، مجموعه مقالات پنجمين همايش تكنولوژي اطلاعات در صنعت برق ايران، معاونت منابع اطلاعات مديريت.
 • فاطمي هرندي، حبيب‌الله.، (1380): بررسي موفقيت سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي استان اصفهان، اصفهان، مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دوازدهم ص 123 – 140.
 • فضل‌اللهي.، (1381): بار شبكه، اخبار صنعت برق، پيك برق، شنبه 21 ارديبهشت ص 4.
 • فقيه، نظام‌الدين.، (1375): مهندسي تعميرات و نگهداري، انتشارات نويد.
 • فقيه، نظام‌الدين.، (1379): علم و فن‌آوري، انتشارات نويد.
 • لاودن، كنث‌سي.، لاودن، جين پريس.، (1380): نظام‌هاي اطلاعات مديريت، ترجمه عبدالرضا رضايي‌نژاد، انتشارات رسا.
 • محمد‌نژاد، فرشيد.، (1378): تكنولوژي اطلاعات و مهندسي مجدد، مجله تدبير، سال دهم، شماره 94، مرداد 1378، ص 40- 43.
 • مومني، هوشنگ.، (1372): سيستمهاي اطلاعات مديريت، نشر اتحاد.
 • مينتز برگ، هنري.، (1371): سازماندهي: پنج الگوي سازگار، ترجمه ابوالحسن فقيهي و حسين وزيري سابقي، انتشارات مركز آموزش دولتي.
 • مك لويد، ريموند.، (1377): سيستمهاي اطلاعات مديريت، ترجمه مهدي جمشيديان و اكبر مهدي‌پور عطارابادي انتشارات دانشگاه اصفهان.
 • هاروي، دوناله.، براون، دوناله.، (1377): رويكرد تجربي به توسعه سازماني، ترجمه عباس محمدزاده، انتشارات مركز آموزش دولتي

 

ب ـ منابع انگليسي

 • Bedeian, A. G. (1984). Organization: Theory and analysis. Japan: Holt-Saunders.
 • Child, J. (1984). A guide to problems and practice (4th Ed.). London: Harper and Row.
 • Child, J. (1988). Information technology and organization. In K. Urabe, J. Child & T. Kagano (Eds.), Innovation and management: International Comparisons (pp. 255-301). Berlin: Walter de Gruyter.
 • Delone, W. H. & E. R. Mclean, E. R. (1992). Information system success: The quest for the dependent variable, Information System Research, 3, 1, 60 – 95.
 • Eaton, J. & Smithers, J. (1983). A manager’s guide to information technology. London: Heritage Publishers.
 • Galbraith, J. R. (1973). Designing complex organizations. Reading M A:  Addison-Wesley.
 • Garloff, E. A. (1985). Organizational theory and design. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
 • Goodhue, D. L. (1998). Development and measurement validity of a task – technology fit instrument for user evaluation of information systems. Decision Sciences. 29 (1), 105 – 138.
 • Hussain, D. & Hussain, K. M. (1985). Information processing systems for managment. (2nd Ed.). Homewood: Irwin
 • Jamshidian, M. (1992a). The impact of IT on Organizational variables. Unpublished paper Utah State University.
 • Jamshidian, M. (1993). An Observation on the obstacles of computer installation and use in Iran. Proceedings of the first computer conference: Education, Research & application (pp. 16-26). Tehran, Iran: Faculty of Englneering, Tehran University.
 • Kendall, K. E. & Kendall, J. E. (1999). Systems analysis and design. Prentice Hall, NewJersey.
 • Khalil, T. (2000). Management of technology. Mc Graw-Hill companies, In New York.
 • Koontz, H. & Weihrich, H. (1988). Management (9th Ed.). New York: Mc Graw-Hill Book Co.
 • Leavit, H. J. & Whisler, T. L. (1958, Nov/Dec). Management in 1980’s. Harvard Business Review, 41-48.
 • Lucas, Jr, H. C. (1988). Utilizing information technology: Guidelines for Managers. Sloan Management Review.
 • Markus, M. L. & Robey, D. (1988). Information technology and organizational change: Casual structure in theory and research. Management Science, 43, 583-598.
 • Nji Aiaga, (1992). The Dialectics Between Appropriate Technology Public Policy and Rural Development: Implications for Discovery and Innovation in the Third World. Discovery and Innovation, Vol4, No. 1.
 • Pritchett price, (1994), New Habits for a Radically changing word. Pritchett & Associates, Dallas.
 • Scott, W. R. (1981). Organizations: Rational, natural and open systems. Englewood  cliffs, N. J. Prentice Hall Inc.
 • Sethi, V. & Hwang, K. T. & Pegels, C. C. (1993). Information technology and organizational performance: A critical evaluation of computer world's index of information systems effectiveness, Information and Management, 25.
 • Zeffane, R. M. (1989). Computer use and structural control. Journal of Management Studies, 266, 621-647.
 • Zeffane, R. M. (1992 a). Structural control in high and low user, user organizations in Australia. Information and Management, 23, 30-45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۲:۳۹:۲۶

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فرمت فايل : docx

حجم : 828

صفحات : 200

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت در بين دانش آموزان متوسطه

فهرست مطالب                                                             صفحه

چكيده

مقدمه

فصل اول : كليات پژوهش

بيان مسئله .................................... 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش ...................... 3

اهداف پژوهش ................................... 6

فرضيه هاي تحقيق ............................... 7

متغيرها........................................ 8

تعاريف نظري وعملياتي متغيرها .................. 9

الف ) تعاريف نظري ............................. 9

ب) تعاريف عملياتي ............................. 11

 

فصل دوم :پيشينه تحقيق

پيشينه موضوع پژوهش درايران  ................... 13

پيشينه موضوع پژوهش در جهان .................... 14

مباني نظري تحقيق............................... 17

تعريف هيجان ................................ 17

تعريف هوش .................................. 19

ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني ................. 19

هوش هيجاني وبهره هوشي ...................... 23

آموزش هوش هيجاني ........................... 26

آيامي توان هوش هيجاني را آموخت وآموزش داد .. 27

برنامه هاي آموزشي كه مستقيماً درمورد هوش هيجاني مي باشند   28

رشد تنظيم هيجاني ........................... 30

عوامل موثر در قابليت هيجاني ................ 31

نقش خود..................................... 31

مهارت هاي قابليت هيجاني .................... 32

هوش هيجاني در محيط كار ..................... 34

هوش هيجاني وتفكر انتقادي ................... 39

تمايز بين احساسات سازنده ومخري ............. 42

استفاده از عواطف براي تعيين اهداف .......... 44

طبقه بندي هيجاني ........................... 45

انگيزش وهيجان .............................. 46

ترس هيجان .................................. 46

دليل اهميت عواطف چيست ...................... 47

چگونگي شكل گيري هوش هيجاني ................. 48

انواع هوش .................................. 51

مدل هاي هوش هيجاني ......................... 54

ويژگيهاي آزمون هوش هيجاني .................. 55

آزموني Eqi ................................. 57

زمينه هاي تاريخي هوش هيجاني ................ 61

نظريه سالوي ................................ 67

هوش هيجاني وهوشبهر بالا...................... 69

خلاقيت چيست ................................. 71

تعريف خلاقيت ................................ 72

مراحل خلاقيت ................................ 75

نظريه هاي خلاقيت ............................ 77

رويكردتداعي گري و رفتار گرايي .............. 78

رويكرد شناختي .............................. 79

رويكرد روان كاوي ........................... 80

رويكرد انسان گرايي ......................... 81

رويكرد روان سنجي ........................... 83

ويژگيهاي افراد خلاق ......................... 84

موانع خلاقيت ................................ 86

موانع خلاقيت در مدرسه ....................... 86

محيط كلاسي مناسب براي پرورش خلاقيت ........... 88

نقش معلم درپرورش خلاقيت دانش آموزان ......... 90

 

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه ......................................... 93

روش تحقيق ..................................... 93

جامعه آماري ................................... 93

نمونه  وروش نمونه گيري ........................ 93

ابزار جمع آوري اطلاعات ......................... 94

الف: آزمون هوش هيجاني بار-آن (Bar-on).................... 94

ب: ـآزمون خلاقيت عابدي ...................... 95

روش آزمون خلاقيت عابدي ......................... 95

چگونگي اجراي تحقيق ............................ 96

شيوه نمره گذاري ابزار اندازه گيري خلاقيت ....... 97

روش آماري ..................................... 97

روش تجزيه وتحليل داده ها ...................... 97

 

فصل چهارم : تحليل يافته هاي پژوهش

مقدمه :........................................ 99

شاخص هاي آماري مربوط به كل آزمودني ها.......... 100

نمودار هوش هيجاني ............................. 101

نمودار خلاقيت .................................. 102

آزمون فرضيه اصلي .............................. 104

نمايش گرافيكي همبستگي هوش هيجاني با خلاقيت ..... 105

نتايج آزمون همبستگي ........................... 106

آزمون فرضيه هاي فرعي .......................... 107

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني دختران وپسران ............................................... 108

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات هوش هيجاني رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي ........................ 109

يافته هاي مربوط به مقايسه ميانگين نمرات خلاقيت  رشته هاي علوم انساني با رياضي وتجربي............................. 110

يافته هاي مربوط به ميانگين هوش هيجاني دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم ...................................... 111

يافته هاي مربوط به ميانگين خلاقيت  دانش آموزان پايه اول با دوم وسوم........................................... 112

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دختران( جدول 4-4)     113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني پسران ( جدول 5-4) 113

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه اول دبيرستان (جدول  6-4) ................................... 114

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان پايه دوم وسوم ( جدول 7-4) .......................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه تجربي ورياضي ( جدول 8-4) ..................................... 115

همبستگي بين خلاقيت وهوش هيجاني دانش آموزان گروه علوم انساني ( جدول 9-4) ..................................... 116

 

فصل پنجم : نتيجه گيري

مقدمه ......................................... 118

پيشنهادات

الف : پيشنهادات مبتي بر فرضيه هاي بررسي شده 121

ب: پيشنهادات براي تحقيقات بعدي ............. 122

ج: پيشنهادات جانبي ......................... 122

محدوديتها ..................................... 122

منابع فارسي ................................... 124

منابع انگليسي ................................. 129

پيوست ......................................... 130

پرسشنامه هوش هيجاني بار –آن ................... 131

پرسشنامه خلاقيت عابدي .......................... 134

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۱۱:۰۲

ترجمه عدالت آب و هوايي كوششي در سياست رهايي بخش تغيير آب و هوا

ترجمه عدالت آب و هوايي كوششي در سياست رهايي بخش تغيير آب و هوا

فرمت فايل : docx

حجم : 585

صفحات : 60

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

نمونه ترجمه

در سالهاي اخير، گفتمان بيشتري در باب آب و هوا در ميان بيشتر محيط زيست شناسان جهان، به دليل اين واقعيت است كه برخي از بزرگترين آلوده­كنندگان  و يا برخي از مصرف كنندگان ​​سوخت­هاي فسيلي در جهان هنوز پروتكل هاي تغيير آب و هوا در كپنهاگ، كيوتو، ژوهانسبورگ، بالي و جاهاي ديگر در هر روش واقع گرايانه امضا نكردند، شكل گرفته است. به عنوان مثال در اكتبر 2002، 5000 نفر از جوامع در هند، شامل سازمان هاي غير دولتي بين المللي، در يك رالي براي عدالت آب و هوا در دهلي نو تجمع كردند. اين تجمع همزمان با نشست سازمان ملل متحد در مورد تغييرات آب و هوا (كنفرانس احزاب 8 –كوپ8[1]) برگزار شد و به وسيله انجمن عدالت آب و هوا در هند برگزار شد، و شامل ائتلاف ملي جنبش­هاي مردمي، انجمن ملي كارگران ماهي، شبكه جهان سوم  و كورپ واتچ[2] بود. در اين اعتراض سال 2002، دوستان بين­المللي زمين[3] نااميدي در مذاكرات تغيير آب وهوا را بيان داشتند


[1] -COP8

[2] - CorpWatch

[3] - FoEI

In recent times, the greater prominence of climate discourses amongst
majority world environmentalists has occurred due to the fact that some
of the world’s biggest polluters and/or reliers on fossil fuels have still not
signed or endorsed the climate change protocols in Copenhagen, Kyoto,
Johannesburg, Bali, and others in any realistic fashion. As far back as
October 2002, for example, 5,000 people from communities in India,
including international NGOs, gathered in a Rally for Climate Justice
in New Delhi. This rally was organized to coincide with the United
Nations meeting on climate change (Conference of Parties 8 – COP8),
and was organized by the India Climate Justice Forum, including the
National Alliance of People’s Movements, the National Fishworkers’
Forum, the Third World Network, and CorpWatch. At this 2002 protest,
Friends of the Earth International (FoEI) expressed frustration with climate
change negotiations:

قيمت محصول : 60000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۵۱:۳۸

روشهاي ساخت روسازي بتني با رويكرد مقايسه اي قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فني و اقتصادي

روشهاي ساخت روسازي بتني با رويكرد مقايسه اي قالب لغزنده و ثابت از نقطه نظر فني و اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 27221

صفحات : 400

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

چكيده :                                                                                                 1

مقدمه                                                                                                    2

فصل ١ ز  تعريف مسئله                                                                              3

١-١)  تعريف كلي مسئله                                                                              4

١-٢) نياز به مطالعه در مورد مسئله                                                                6

١-٣) اثرات مهم مطالعه برمسئله از نظر بهبود آن                                                8

١-٤) اهداف و فرضيات                                                                              8

١-٥) دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع                                                   9

١-٦) محدوديت ها و چهارچوب پروژه                                                            10

فصل ٢ ز  كاوش در متون                                                                          11

٢-١) مقدمه و اظهار بكر بودن متون                                                              12

٢-٢) بررسي مقالات                                                                                13

٢-٢-١) ساخت روسازي بتني                                                                      13

٢-٢-١-١) طراحي روساز هاي بتني                                                              14

٢-٢-١-٢) انواع روسازي هاي بتني                                                               16

٢-٢-١-٢-١) روسازي هاي بتني غير مسلح بدون ميلگرد انتقال بار                           16

٢-٢-١-٢-٢) روسازي هاي بتني غير مسلح با  ميلگرد انتقال بار                              17

٢-٢-١-٢-٣) روسازي هاي بتني مسلح درزدار                                                  19

٢-٢-١-٢-٤) روسازيهاي بتني مسلح پيوسته                                                      21

٢-٢-١-٢-٥) روسازي بتني پيش تنيده                                                             23

٢-٢-١-٢-٦) روسازيهاي بتني مسلح با الياف                                                    26

٢-٢-١-٢-٧) روسازيهاي بتني انعطاف پذير                                                      29

٢-٢-١-٢-٨) روسازي بتني بلوكي                                                                29

٢-٢-١-٢-٩) روسازي هاي بتني غلتكي                                                          30

٢-٢-١-٣ ) درزها                                                                                   32

٢-٢-١-٣-١ ) درزهاي انقباضي                                                                   33

٢-٢-١-٣-٢ ) درزهاي انبساطي                                                                   34

٢-٢-١-٣-٣ ) درزهاي اجرايي ( ساخت )                                                       35

٢-٢-١-٣-٤ ) درزهاي اعوجاج مفصلي                                                          37

٢-٢-١-٣-٥ ) درزهاي طولي                                                                      37

٢-٢-١-٤ ) ساخت درزها                                                                           38

٢-٣) بررسي تزها و پروژه ها                                                                     39

٢-٣-١ ) تنشها در روسازيهاي بتني و پارامترهاي دخيل در آن                                 39

٢-٣-١-١ ) شعاع سختي نسبي دالها در روسازيهاي بتني                                        40

٢-٣-١-٢ ) ضريب واكنش بستر                                                                   41

٢-٣-١-٣ ) تنشهاي اصطكاكي                                                                     43

٢-٣-١-٤ ) اثر تغييرحجم در روسازيهاي بتني                                                   45

٢-٣-١-٤-١ ) باز شدگي درز                                                                     46

٢-٣-٢ ) تنش در فولاد                                                                              46

٢-٣-٢-١ ) شبكه آرماتور                                                                          47

٢-٣-٢-٢ ) ميله هاي دوخت                                                                        49

٢-٣-٢-٣ ) ميلگردهاي انتقال بار                                                                   50

٢-٤) بررسي كتاب ها                                                                               51

٢-٤-١ ) روشهاي طراحي روسازيهاي بتني                                                      51

٢-٤-١-١ ) روش طراحي مكانيستيك                                                             51

٢-٤-١-٢ ) روش PCA                                                                            58

٢-٤-١-٣ ) روش آشتو                                                                              60

٢-٥) بررسي كنفرانس ها                                                                           62

٢-٥-١) عمليات ساخت روسازي بتني با روش بي سيم                                          63

٢-٥-١-١) كليات                                                                                     63

٢-٥-١-٢) اهداف مطالعه                                                                           69

٢-٥-١-٣) هدايت با دوربين هاي توتال روباتيك                                                 70

٢-٥-١-٤) هدايت با GPS و ليزر                                                                 73

٢-٥-١-٥) نواقص ترازهاي ليزري                                                               73

٢-٥-١-٦) روش مطالعه                                                                            74

٢-٥-١-٧) تجهيزات ساخت روسازي بي سيم مورد نياز                                        74

٢-٥-١-٨) آزمايشات ميداني                                                                        78

٢-٥-١-٨-١ ) جاده Coppock Quarry ( خيابان ٣٢٠ )                                     79

٢-٥-١-٨-١ ) جاده Ashby ( خيابان ١٧٠ )                                                    80

٢-٥-١-٩ ) گزارش نهايي تيم تحقيقاتي                                                             81

فصل ٣ ز روش تحقيق                                                                              85

٣-١) روش بكار گرفته شده و دلايل آن                                                           85

٣-٢) دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي بكار گرفته                              86

٣-٣) تعاريف ، اختصارات و نشانه هاي رياضي                                                 87

٣-٤) برنامه كامپيوتري استفاده شده                                                                88

٣-٥) ارائه مباحث ضروري علمي                                                                88

فصل ٤ ز جمع آوري اطلاعات                                                                     90

٤-١) مقدمه                                                                                            91

٤-١-١ ) نگرش جديد در زمينه ساخت جاده با استفاده از اتوماسيون ماشين آلات 91

روسازي

٤-١-٢ ) مراحل مختلف ساخت روسازي بتني                                                   94

٤-١-٣ ) خصوصيات روبات قالب لغزنده                                                         94

٤-٢) موضوعات مورد نظر                                                                        95

٤-٢-١ ) ماشين آلات پخش بتن ( 4000-PS )                                                  95

٤-٢-٢ ) ماشين آلات پخش بتن ( 2600-PS )                                                  97

٤-٢-٣ ) سيستم IDBI                                                                              99

٤-٢-٤ ) روبات 4000-GP                                                                      101

٤-٢-٥ ) روبات ١٥٠٠ sp                                                                       105

٤-٢-٦ ) ماشين هاي شيار زدن  و عمل آوري بتن                                             111

٤-٣ ) عمليات روسازي ( عمومي )                                                             113

٤-٣-١ ) بتن                                                                                         114

٤-٣-٢ ) فولاد هاي مصرفي در روسازي بتني                                                 119

٤-٣-٢-١ ) ميلگردهاي انتقال بار: ( ميلگرد هاي صاف )                                     119

٤-٣-٢-٢ ) ميلگردهاي دوخت                                                                    122

٤-٣-٢-٣ ) ميلگردهاي تقويتي ( آرماتور هاي حرارتي )                                     123

٤-٢-٤ ) عمليات بتن ريزي                                                                       125

٤-٢-٥ ) عمليات پرداخت                                                                          126

٤-٢-٦ ) شيار زدن رويه روسازي                                                               127

٤-٢-٧ ) عمل آوري بتن                                                                           127

٤-٢-٨ ) ساخت درزها                                                                             127

٤-٣ ) الزامات ساخت                                                                              129

٤-٤ ) ساخت روسازي بتني به روش قالب لغزنده                                              130

٤-٤-١ ) كليات                                                                                      130

٤-٤-٢ ) اجراي روسازي با قالب لغزنده                                                        133

٤-٤-٣ ) مروري بر روبات قالب لغزنده                                                         136

٤-٤-٤ ) عمل آوري                                                                               138

٤-٥ ) روسازي به روش قالب ثابت                                                              139

٤-٥-١ ) قالب ها                                                                                    144

٤-٥-٢ ) شمشه                                                                                     148

٤-٥-٣ ) تحكيم                                                                                      149

٤-٥-٤ ) عمليات پرداخت                                                                          150

٤-٥-٥ ) شيار زدن رويه                                                                          150

٤-٥-٦ ) عمل آوري بتن                                                                           151

٤-٥-٧ ) برداشتن قالب ها                                                                         152

فصل پنجم - تحليل اطلاعات و ارائه نتايج                                                        154

٥-١ ) تحليل اطلاعات ( ارزيابي و مقايسه فني و اقتصادي ساخت روسازي بتني به

 155

روش قالب ثابت و قالب لغزنده )

٥-١-١ ) مقدمه                                                                                      155

٥-٢) تحليل اطلاعات ( محاسبه هزينه هاي اجراي روسازي بتني )                          157

٥-٣ ) نتيجه گيري در مورد كل تحقيق                                                           170

٥-٤ ) كاربردهاي عملي و تئوري                                                                 171

٥-٥ ) پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده                                                            172

پيوست شماره (١) روسازي بتني غير مسلح                                                     173

پيوست شماره (٢) روسازي بتني مسلح درزدار                                                 188

پيوست شماره (٣) روسازي بتني مسلح پيوسته                                                  206

فهرست منابع فارسي                                                                                223

فهرست منابع انگليسي                                                                              224

چكيده انگليسي  227

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۸:۰۳:۴۹

طرح توجيهي و كارآفريني جوشكاري و درب و پنجره سازي

طرح توجيهي و كارآفريني جوشكاري و درب و پنجره سازي

فرمت فايل : pdf

حجم : 9

صفحات : 5

گروه : طرح هاي توجيهي و كارآفريني

توضيحات محصول :

طرح توجيهي و كارآفريني جوشكاري و درب و پنجره سازي

در 5 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

 

بسمه تعالي

مقدمه

موضوع طرح : جوشكاري و درب و پنجره سازي

خانواده به عنوان كوچكترين عضو از جامعه و اجتماع ، جهت ثبات ، ماندگاري ، امنيت اجتماعي و اقتصادي به داشتن درآمد نياز دارد تا نياز هاي اوليه خويش از خوراك ، پوشاك ، مسكن و غيره را براي ادامه زندگي فراهم خواهد نمايد .

در زمانهاي قديم و قرون گذشته مبادلات اقتصادي به صورت پاياپاي انجام مي پذيرفت و مشاغل اجتماعي كمتري در جوامع وجود داشت . در اوايل دوره اسلامي با ضرب سكه ، معاملات اقتصادي رونق فراواني يافت و مبادلات به صورت خريد و فروش انجام مي پذيرفت با پيشرفت زندگي اجتماعي و توسعه ماشينهاي اقتصادي ، نياز هاي اوليه انسان نيز افزايش يافت . تنوع فعاليتهاي اقتصادي در جوامع مختلف و سهولت و آساني معاملات عامه پيدايش تقسيم كار و مشاغل گرديد. به تدريج بنگاههاي اقتصادي تشكيل گرديده و فعاليتهاي اقتصادي رونق يافت . امروزه در زندگي انسانها بنگاهها ي اقتصادي فراواني ايفاي نقش مي نمايند به عنوان مثال جهت ايجاد يك مسكن نياز به مشاوره ، تأمين مصالح ساختماني مورد نياز ( متنوع ) نيروي كار و غيره مي باشد كه هر كدام جداغگانه يك بنگاه اقتصادي مي باشند. درب و پنجره سازي به عنوان اساسي ترين بنگاه ساختمان سازي است . اتصال آهن آلات مورد نياز جهت انبوه سازي و استحكام ساختمانها و ساخت درب و پنجره فلزي و غيره اولين قدم ساخت يك مسكن مي باشد و تجربه ، سليقه ، تنوع محصولات و شكيل بودن انها مهمترين عوامل بازاريابي اين نوع كارگاهها و بنگاههاي اقتصادي كوچك مي باشد .

توجيه اشتغال زايي

وسعت كارگاه ، تنوع دستگاهها ، و داشتن امكانات اوليه مناسب جوشكاري و تنوع محصولات توليدي مي تواند حداقل سه نفر را بكار گيرد. با افزايش بازار يابي اين تعداد كارگر نيز افزايش خواهند يافت همچنين به صورت غير مستقيم مي تواند5 فرصت شغلي ايجاد نمايد .

موضوع طرح : جوشكاري و درب و پنجره سازي

توجيه اشتغال زايي

توجيه در آمد زايي :

توجيه فني:

جمع بندي :

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۵:۴۲:۵۷

پايان نامه بررسي رايانش در شبكه هاي ابري

پايان نامه بررسي رايانش در شبكه هاي ابري

فرمت فايل : docx

حجم : 408

صفحات : 75

گروه : كامپيوتر و IT

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي رايانش در شبكه هاي ابري

چكيده

Cloud Computing كه در فارسي، به «محاسبات ابري»، «رايانش ابري» و «كامپيوتر ابري» برگردانده شده، به‌ معني بكارگيري قابليت‌هاي كامپيوتري بر مبناي اينترنت است. در واقع قابليت‌هاي كامپيوتري بصورت يك سرويس اينترنتي به كاربر عرضه مي‌شود. در اينجا شما مالكيتي روي سرويس ارائه شده نداريد و تنها از آن استفاده مي‌كنيد. و اين يعني ذخيره و پردازش آنلاين اطلاعات كه تا پيش از اين، اين كار را روي كامپيوتر شخصي خود انجام مي‌داديد.

با گسترش استفاده از تكنولوژي وب و همچنين توسعه برنامه‌هايي كه براي كاركرد دراين بستر توليد ميشوند، بار عملياتي زيادي به رايانه‌ها تحميل شده و تأمين امنيت ابعاد جديدتري پيدا مي‌كند. در اين شرايط بكارگيري" تكنولوژي ابري" يكي از كارآمدترين اقدامات مي‌باشد. با بكارگيري تكنولوژي ابري براي اجراي برنامه‌هاي سنگين نياز به يك سيستم پيشرفته نبوده و كلية محاسبات در اينترنت به عهده سرورهاي خدمات دهنده است.

بر اين اساس پردازش اطلاعات به صورت آنلاين و از طريق سرورهاي قدرتمند انجام مي‌شود. يكي از مهمترين كاربردهاي تكنولوژي ابري در ايجاد امنيت رايانه هاي متصل به اينترنت است كه در نتيجه آن ميزان بار منفي ناشي از عملكرد برنامه‌هاي كاربردي و امنيتي سنتي و هزينه‌هاي بكارگيري آنها به شدت كاهش يافته و هيچ گونه كاهش سرعت به سيستمها و تجهيزات رايانه‌اي تحميل نخواهد شد و همچنين به سبب سازگاري اين تكنولوژي با سخت‌افزارهاي موجود، قادر است در تمامي كامپيوترهاي شخصي و سرورها اجرا گرديده و در لحظات مورد نياز جهت خنثي نمودن اعمال خرابكارانه، نرم افزار امنيتي را تامين نمايد.

 

كلمات كليدي:

محاسبات ابري – Cloud Computing – تكنولوژي ابري – رايانش ابري –  اينترنت 


قيمت محصول : 80000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۳:۰۵:۰۹

مقاله نقش و جايگاه مدرسه در موفقيت دانش آموزان

مقاله نقش و جايگاه مدرسه در موفقيت دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 10

صفحات : 14

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

نقش و جايگاه مدرسه در موفقيت دانش آموزان

نقش و جايگاه مدرسه به عنوان مهمترين شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقيتدانش‌آموزان انكارناپذير و حياتي است.
اما نمي‌توان جايگاه والدين و ضرورت مشاركت آنها در آموزش و پرورش و موفقيتكودكان را نيز ناديده گرفت؛ نقشي حياتي و تاثيرگذار كه بي‌شك بدون مشاركت والدينبخشي از اهداف آموزشي و پرورشي ناكام مانده و كودكان نيمي از آموزش‌هاي لازم رادريافت نمي‌كنند.
پژوهشگران دپارتمان آموزش و علوم تربيتي دانشگاه ميشيگان و دپارتمان آموزش وعلوم تربيتي دانشگاه جان هاپكينز، مواردي را به عنوان نكات كليدي براي برقراريارتباط بيشتر و بهتر والدين و اولياي مدرسه و والدين و كودكان ارائه كرده‌اند كه باآنها آشنا مي‌شويم.
...
خواسته‌هاي كودكان
هر چند كودكان معمولاً نيازهاي خود بهويژه نيازهاي مرتبط با مسائل درسي را كمتر به زبان مي‌آورند، اما مانند هر انسانيخواسته‌ها و نيازهايي دارند كه دوست دارند والدين به آنها اهميت بدهند.
* اغلب دانش‌آموزان در هر مقطع تحصيلي كه باشند، دوست دارند والدين آنها ازوضعيت تحصيلي‌شان آگاه شوند و با اولياء مدرسه ارتباط مناسبي داشته باشند. اينارتباط به آنها اطميناني خاص مي‌بخشد.
* ارتباط منظم و دوستانه والدين با اولياء مدرسه، اطمينان خاطري دلنشين بهدانش‌آموز مي‌دهد و باعث مي‌شود تا او خانه و مدرسه را جدا از هم و در مواردي مقابلهم نبيند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۷:۱۰

پاورپوينت بررسي مهندسي روشنايي در محيط كار

پاورپوينت بررسي مهندسي روشنايي در محيط كار

فرمت فايل : pptx

حجم : 822

صفحات : 43

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي مهندسي روشنايي در محيط كار

تعداد اسلايد: 43 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

مهندسي روشنايي در ارگونومي

مزاياي روشنايي صنعتي رضايت بخش

نور چيست؟

تئوريهاي نور

روشنايي، درخشندگي وانعكاس نور

پارامتر هاي لازم براي اندازه گيري شدت روشنايي و درخشندگي

تباين

خيرگي

رفع خيرگي

انواع سيستم هاي روشنايي

روشنايي طبيعي

روشنايي مصنوعي

روش هاي استفاده از منابع روشنايي مصنوعي
سيستم روشنايي مستقيم

روش هاي استفاده از منابع روشنايي مصنوعي

سيستم روشنايي غير مستقيم

سيستم روشنايي نور نيمه مستقيم

توزيع روشنايي مصنوعي

روش عمومي

روش موضعي

روش حفاظتي

مقادير استاندارد براي روشنايي محيط كار

منابع

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

روشنايي خوب امكاناتي از قبيل راحتي وايمني كاركنان ايمني بهداشت و پيشرفت كار را براي كاركنان فراهم مي آورد تا كار خود را كه با امر بينايي ارتباط دارد با دقت ، سرعت و بدون نياز به كوشش غير ضروري ببينند و هم چنين  محيط كار زيبا وراحت به نظر برسد.

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ]