توضيحات كامل :

پاورپوينت تحليل مدرسه ابتدايي Woodland آمريكا

 

معماران شركت HMFH براي تعريف مفاهيم طراحي پروژه Woodland از نزديك با مريبان آموزشي جلساتي تشكيل دادند و براساس آن نيازهاي دانش آموزان مشخص گرديد. سياست هاي طراحي در اين پروژه مبتني بر پوشش نيازهاي دانش آموزان تعريف گرديد...

 

فهرست مطالب

اين فايل شامل بخش هاي زير است:

  • گروه طراحي
  • مساحت
  • موقعيت
  • هدف طراحي
  • مقطع سه بعدي
  • ريزفضاها
  • نما
  • و...